Poliţia bistriţeană scoate la concurs două posturi de medic veterinar

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

 

Pentru ocuparea unui număr de 2 (două) posturi vacante de ofițer de poliție (medic veterinar) în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 

 

NR.

CRT

UNITATEA DE PROVENIENŢĂ

FUNCTIA PREVAZUTA

POZITIA din statul de organizare

 1.  

Insp.de Politie Jud.Bistrita-N

Ofiţer specialist I (medic veterinar)

0212/D

 1.  

Insp.de Politie Jud.Bistrita-N

Ofiţer specialist I (medic veterinar)

0212/E

 

Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al inspectoratelor de poliţie judeţene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.

 

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, după cum urmează:

 

- studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de știință, artă și cultură/domeniul/profilul/specializarea - medicină veterinară;

sau

- studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de știință, artă și cultură/domeniul fundamental/ramură de știință/domeniul de licență: medicină veterinară/științe biologice și biomedicale (doar domeniul de licență medicină veterinară);

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 7. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 8. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.
 9. să dețină certificat/atestat de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, vizat pe anul în curs.

            Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

Agenții de poliţie pot participa la concurs dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 5. să dețină certificat/atestat de membru al Colegiului Medicilor Veterinari, vizat pe anul în curs.
 6. să aibă studiile şi cunoştinţele corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

 - studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de știință, artă și cultură/domeniul/profilul/specializarea - medicină veterinară;

sau

- studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental de știință, artă și cultură/domeniul fundamental/ramură de știință/domeniul de licență: medicină veterinară/științe biologice și biomedicale (doar domeniul de licență medicină veterinară);

 

            Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților se va realiza prin menționarea structurii (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române, pentru ocuparea a 2 posturi de ofițer specialist I ( medic veterinar) din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Biroul pentru Protecția Animalelor), urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, pe bază de opţiune, în limita posturilor scoase la concurs.

 

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivelul Poliției Române, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

 

Înscrierea se realizează, în perioada 18-28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud: resurseumane@bn.politiaromana.ro

Pe data de 28.12.2020, după orele 16:00, nu vor fi luate în calcul cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată.

 

Pentru posturile din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcția pentru Protecția Animalelor, înscrierea candidaţilor se va face la adresa de email [email protected]

 

Pentru posturile existente în statul de organizare al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv în statele de organizare ale inspectoratelor de poliţie judeţene, comisia de recrutare constituită la nivelul acestor unități, stabilește detalii referitoare la înscrierea candidaților printr-un anunţ ce urmează a fi postat pe pagina de Internet a unităţii, precum şi la sediul acestora.

 

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud: resurseumane@bn.politiaromana.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că, conținutul este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor  documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: grad (opțional) nume, prenume, candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Candidatul /Agent de poliție Popescu Ioan-Dosar de recrutare înscriere concurs protectia animalelor).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de recrutare pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere dacă transmit dosare de recrutare incomplete sau  incorect întocmite. 

 

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresa, respectiv adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud: resurseumane@bn.politiaromana.ro, de confirmare a primirii cererii precizându-se și numărul de înregistrare, și codul atribuit candidatului.

 

În situația în care candidatul înscris pentru ocuparea posturilor existente în statul de organizare al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv în statele de organizare ale inspectoratelor de poliţie judeţene, nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa structurilor de resurse umane de la unităților de recrutare.

 

În situația în care candidatul înscris pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane la nr. de tel 0263203113, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu nr. 1-3, în vederea clarificării.

 

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la același concurs pe mai multe posturi sau la alte concursuri organizate de poliția română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ si transmise împreună la adresa de e-mail corespunzătoare fiecărei unități de recrutare în al cărei stat de organizare se află postul vacant scos la concurs.

 

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, astfel că nu vor fi luate în considerare.

 

                                                                                                

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (Anexa 3);
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă și foaia matricolă/ suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor);

 (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la data eliberării adeverinței, conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 3838/2014, pentru modificarea și completarea unor acte normative din sistemul național de învățământ);

 (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 1. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3.  autobiografia (Anexa 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 5); 
 4.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 5. o fotografie color 9x12 cm; 
 6. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat (conform Anexei 6) care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;   
 7.  aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 
 8. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 7).

 

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție, vor cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV(Anexa 3);
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă și foaia matricolă/ suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la data eliberării adeverinței, conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 3838/2014, pentru modificarea și completarea unor acte normative din sistemul național de învățământ);  (Agenții de poliție care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 3. copie a actului de identitate;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 7);
 6. adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverinţa este necesară doar candidaților care nu sunt încadrați în Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.

 

 Atenţie! Candidaţii care nu transmit, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs.

 

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv 28.12.2020, orele 16:00, nu se vor mai accepta documente necesare completării dosarului de condidat.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind evaluarea psihologică  a agenților de poliție, înscriși la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție (medic veterinar) din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția pentru Protecția Animalelor și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al inspectoratelor de poliţie judeţene

 

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de unitățile de recrutare, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și pe pagina de Intrapol a Poliției Române, în cazul posturilor din I.G.P.R. - Direcția pentru Protecția Animalelor, respectiv pe paginile de internet ale unităților de recrutare, în cazul celorlalte posturi (bn.politiaromana.ro).

 

Rezultatele la testarea psihologică se postează pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și pe pagina de Intrapol a Poliției Române, în cazul posturilor din I.G.P.R. - Direcția pentru Protecția Animalelor, respectiv pe paginile de internet ale unităților de recrutare, în cazul celorlalte posturi (bn.politiaromana.ro).

 

 

Agenții de poliție declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Atenţie! Agenții de poliție nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

 ATENȚIE !!!! Referitor la evaluarea psihologică a candidaților înscriși la acest concurs, care nu dețin calitatea de agent de poliție, menționăm că aceasta se va realiza după afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale doar pentru candidații declarați «admis» la concurs.

 

După finalizarea activității de evaluare psihologică în cazul candidaților – agenți de poliție, comisia de concurs și comisiile de recrutare vor analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor tuturor candidaților.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

După depunerea dosarelor de recrutare, respectiv după finalizarea activității de evaluare psihologică în cazul candidaților – agenți de poliție,  comisia de recrutare constituită la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, va analiza candidaturile până la data de 15.01.2021, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 18.01.2021 comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia, menţionându-se şi motivul invalidării.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 19.01.2021, pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de internet a unității de recrutare (bn.politiaromana.ro).

 

De asemenea, lista finală cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru a susţine proba scrisă va fi comunicată pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române, precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul acestora.

 

Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

 

Proba scrisă, va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R., tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.01.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail [email protected]  sau la nr. de fax 021.316.43.61.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Secţiunea a VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși pe posturi, în limita locurilor scoase la concurs.

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării „admis” sau ”respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat.

 

 

Secţiunea a VII-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală pentru candidații declarați ”admis”, prin modalitatea încadrării directe

 

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din Omai nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

 

Secţiunea a-VIII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, unde s-a constituit comisie de recrutare, va asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi la avizierul acesteia unde se va realiza înscrierea candidaţilor.

 

M E M B R I :

 1. Comisar-șef de poliție dr. NĂDRĂU DARIUS DIMITRIE
 2. Comisar de poliţie dr. ANGHEL MARIUS-DANIEL
 3. Comisar de poliție MUȘETOIU GABRIEL
 4. Comisar-șef de poliție STĂNCIULESCU DANIEL LAURENȚIU

Întocmit,

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

Comisar-șef de poliţie

 

DASKĂLU DOINA-ANIȘOARA

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

 

N E S E C R E T

Bucureşti

Anexa nr. 1

 

 

                                                                         APROB

                                                                        PREȘEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

                                                                Comisar-șef  de poliție    

          

RADU DANIEL-ALEXANDRU

 

                                        

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru

ocuparea posturilor de ofiţer de poliţie (medic veterinar)

prin încadrare directă – proba scrisă

 

 

 

 1. Tematică în specialitatea medicină veterinară:

 

 1. Boli Infecţioase ale animalelor domestice:
 • Turbarea;
 • Boala lui Aujeszky;
 • Leucoza canină;
 • Hepatita infecţioasă a câinelui;
 • Boala lui Carre;
 • Leptospiroza cabalinelor;
 • Leptospinoza câinilor;
 • Tetanosul;
 • Botuluismul;
 • Cărbunele emfizematos;
 • Bruceloza câinilor;
 • Bruceloza cabalinelor;
 • Antraxul;
 • Infecţia cu parvovirusul canin;
 1. Bolile medicale ale animalelor domestice:
 • Faringita;
 • Paralizia faringelui;
 • Indigestia stomacală;
 • Torsiunea stomacului;
 • Hemoragia gastrică;
 • Insuficienţa hepatică;
 • Hepatita cronică;
 • Ruptura ficatului;
 • Insuficienţa cardiacă;
 • Miocardita cronică;
 • Simdromul de insuficienţă renală;
 • Congestia renală acută;
 • Pielonefrita;
 • Hidronefroza;
 1. Bolile sistemului locomotor:
 • Displazia congenitală a şoldului;
 • Displazia congenitală a cotului.
 1. Dismineraloze:
 • Rahitismul.
 1. Afecţiuni ale pielii:
 • Eczema;
 • Alopecia.
 1. Boli parazitare ale animalelor domestice:
 • Babesioza câinilor;
 • Coccidioza câinilor;
 • Tenioza câinilor;
 • Dirofilarioza cardiovasculară;
 • Trichuroza;
 • Ancilostomoza;
 • Demodeciile.
 1. Medicină legală veterinară:
 • Plăgile contuze;
 • Plăgile prin strivire;
 • Plăgile tăiate;
 • Plăgile înţepate;
 • Plăgile înţepate şi tăiate;
 • Plăgile spintecarte;
 • Plăgile prin smulgere şi rupere;
 • Plăgile prin muşcătură;
 • Plăgile ortăvite;
 • Plăgile prin arme de foc;
 • Plăgile prin accidente de trafic;
 • Şocul traumatic;
 • Contuziile.

 

Bibliografie în specialitatea medicină veterinară:

 1. Bolile infecţioase ale animalelor domestice, Bercea Ion, Alexandru Mardari, Radu Moga Mânzat, M.Pop, Aurel Popoviciu - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1981;
 2. Patologie canină, E. Carnaţiu, Gh. Dabija, D. Stoenescu, Editura Ceres;
 3. Boli parazitare la animale, Ioan Liviu Mitrea, Editura Ceres, 2002;
 4. Medicină legală veterinară, T. Enache, I. Paul, V. Stănescu, O. Popescu, I. Iordache, Editura All.

 

 

 1. Tematică şi bibliografie generală:

 

1. Constituţia României, revizuită:

 • Titlul IPrincipii generale:
 • Art.3 – Teritoriul.
 • Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale:
 • Capitolul I – Dispoziţii comune:
 • Art.15 – Universalitatea.
 • Capitolul II – Drepturile şi libertăţile fundamentale:
 • Art.22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică psihică.

2. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu completările ulterioare:

 • Capitolul III - Atribuţiile Poliţiei Române;
 • Capitolul V - Drepturi şi obligaţii - art.31.

3. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare:

 •  Capitolul I - Dispoziţii generale;
 •  Capitolul IV - Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni.

 

4.Hotărârea de Guvern nr. 991 din 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului:

 • Capitolul I – Domeniul de aplicare şi principii generale:
 • Art.6, Art.7, Art.9;
 • Capitolul II – Normele de conduită profesională a poliţistului:
 • Art.12 până la art.23.

5.Hotărârea de Guvern nr. 585 din 2005 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Cap.1 – Dispoziţii generale:
 • Art.2.
 • Cap.2 – Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare:

         Secţiunea 1 - Clasificarea informaţiilor:

 • Art.4;
 • Art.12.
 • Secţiunea 3 – Măsuri minime de protecţie a informaţiilor clasificate.

 

   

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

 

 

MEMBRII COMISIEI

 

 

 1. Comisar-șef de poliție dr. NĂDRĂU DARIUS DIMITRIE
 2. Comisar de poliţie dr. ANGHEL MARIUS-DANIEL
 3. Comisar de poliție MUȘETOIU GABRIEL
 4. Comisar-șef de poliție STĂNCIULESCU DANIEL LAURENȚIU

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

 

 

 

 

Domnule Inspector șef,

 

 

Subsemnatul(a), ___________________________, fiul(fiica) lui _________ și al(a) _______________, născut(ă) la data de___________, în localitatea ____________, județul/sectorul ____________, cetățenia _________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria____, nr. _________, eliberată de _____________, la data de _________, CNP _______________, cu domiciliul (reședința) în localitatea ____________, județul/sectorul ____________, strada ______________, nr. ___, bl. ____, sc.___, et.____, ap. ____, absolvent(ă), al(a) ______________________________________, forma de învățământ ____________, sesiunea ________, specializarea ____________, de profesie _____________, salariat(ă) la ______________________, starea civilă ____________, cu serviciul militar ___________, la arma ____________, trecut în rezervă cu gradul _________________.

 

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud, pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofiţer specialist I (medic veterinar)

în cadrul Biroului pentru Siguranţa Animalelor.

 

Am luat la cunoștință de condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/67.

Mă oblig ca în situația nepromovării concursului să mă prezint în maximum 30 de zile de la susținerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris pentru a ridica documentele depuse.

 

 

   Data                                                                          Semnătura                                                    

_____________                                                         _______________

 

 

Telefon _______________

 

 

 

                                                                                                                           Anexa nr. 3

            
 

 

 

 

 

Curriculum vitae

Europass

Inserați fotografia

 

 

Informații personale

 

Nume / Prenume

Nume, Prenume

Adresă(e)

Număr imobil, nume stradă, cod poștal, localitate, țară

Telefon

Fix

Mobil:

 

Fax(uri)

(rubrică facultativă)

E-mail(uri)

 

 

 

Naționalitate

 

 

 

Data nașterii

(ziua, luna, anul)

 

 

Sex

 

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupațional

 

 

 

Experiența profesională

 

 

 

Perioada

Menționați separat fiecare experiență profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Funcția sau postul ocupat

 

Activități și responsabilități principale

 

Numele și adresa angajatorului

 

Tipul activității sau sectorul de activitate

 

 

 

Educație și formare

 

 

 

Perioada

Menționați separat fiecare forma de învățământ și program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obținută

 

Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite

 

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

 

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

 

Aptitudini și competențe personale

 

 

 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine

 

 

Competențe și abilități sociale

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

 

 

Competențe și aptitudini organizatorice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

 

 

Competențe și aptitudini tehnice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

 

 

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

 

 

Competențe și aptitudini artistice

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

 

 

Alte competențe și aptitudini

Descrieți aceste competențe și indicați contextul în care au fost dobândite.

 

 

Permis(e) de conducere

Menționați dacă dețineți un permis de conducere și categoria.

 

 

Informații suplimentare

Includeți aici orice alte informații utile, care nu au fost menționate anterior

 

 

Anexe

Enumerați documentele anexate CV-ului, daca este cazul

                             

Data __________                                                                                        Semnătura _________

                                                                     

                                                                      Anexa nr. 4

 

 

GHID ORIENTATIV PENTRU ÎNTOCMIREA AUTOBIOGRAFIEI

 

 

Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată personal (olograf) de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, datată şi semnată.

 

 1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii (ziua, luna, anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul - indicându-se denumirea actuală a localităţilor), numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii, limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de acasă şi de la serviciu.
 2. Date privind activitatea desfăşurată:

Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, precizând adresa acestora.

Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada, arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.

Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 - 3 persoane (cu număr de telefon) care cunosc bine activitatea candidatului.

Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală, judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi părinţi.

Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul - în interes de serviciu sau personal - în ce ţări, perioada.

 1. Date despre rude:
  1. date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului - numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul şi numărul de telefon;
  2. date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
  3. pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele prevăzute la lit. a).

            ATENTIE: Pentru persoanele menționate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menționa și numele purtat anterior. 

 

În încheierea autobiografiei se va menționa : „Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate în prezenta autobiografie și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/67.

           

 

Data __________                                                                  Semnătura ____________

 

                                                                                                                                                                                                   Anexa nr. 5

 

TABEL NOMINAL CU RUDELE ȘI SOȚUL/SOȚIA CANDIDATULUI1

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

(nume purtat anterior)

Gradul

de rudenie

Data și locul

nașterii

Prenumele părinților

Ocupația/

Profesia/

Funcția

Locul de muncă

(adresă/telefon)

Date privind domiciliul

(a se completa corect și complet)

Consimt

la prelucrarea datelor

cu caracter personal potrivit prevederile Regulamentului (UE) 2016/67

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

_____._______. _______

( zi )     ( luna )     ( an )

 

______________________ ( localitatea )

 

 judet (sector )

 

 

tata____________

 

 

mama__________

 

 

 

Localitate………………….………..

Str……………..……...………nr…….

Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

Județ(sector)....………………………

 

*C.N.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____._______. _______

( zi )     ( luna )     ( an )

 

______________________ ( localitatea )

 

 judet (sector )

 

 

tata____________

 

 

mama__________

 

 

 

Localitate………………….………..

Str……………..……...………nr…….

Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

Județ(sector)....………………………

 

*C.N.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____._______. _______

( zi )     ( luna )     ( an )

 

______________________ ( localitatea )

 

 judet (sector )

 

 

tata____________

 

 

mama__________

 

 

 

Localitate………………….………..

Str……………..……...………nr…….

Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

Județ(sector)....………………………

 

*C.N.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____._______. _______

( zi )     ( luna )     ( an )

 

______________________ ( localitatea )

 

 judet (sector )

 

 

tata____________

 

 

mama__________

 

 

 

Localitate………………….………..

Str……………..……...………nr…….

Bl..…......sc…...…..et………ap…..…

Județ(sector)....………………………

 

*C.N.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data__________________________                                                                                                            Semnătura_________________

1În  tabel vor fi trecuți, în ordine: candidatul, părinții, frații, surorile, soția/soțul, copii, părinții soțului, frații și surorile soției/soțului.

 

Anexa 6

                                                                                    FAŢĂ
    Cabinet medical    ....................................................................
         (numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei)
    Nr. .............../..................    

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ


    Se adevereşte că dl/dna ..............................................................., născut(ă) în anul ....., luna …...., ziua …......, legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ ............., emis(ă) de .......... la data ..........., cod numeric personal  I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _ I, este înscris(ă) pe lista de capitaţie începând cu data de ...................
    Antecedentele personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecţie COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice, boli neuropsihice şi, în mod distinct, toxicomaniile (inclusiv alcoolismul etc.). Se acordă o atenţie deosebită afecţiunilor endocrino-metabolice - obezitate; afecţiunilor tiroidiene, afecţiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie, discromatopsii; afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice - scolioze, cifoze, picior plat, deformaţii diverse[1])    ..............................................................................  ..............................................................................   ......................................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................................
    Numărul de zile de incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12 luni .........................................
    Examen clinic general:

    Talia ................................................ Greutatea .........................

    I.M.C. (indice de masă corporală)..............................................

    T.A. (tensiune arterială) .................................................

     Frecvenţa cardiacă.................................................

    Electrocardiogramă: ..................................................................................

    (Se consemnează rezultatul.)

    ...................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
    Concluzii:
    APT/INAPT pentru efort fizic

    POATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ MAI

    POATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI

    Data ……………………

    Semnătura şi parafa medicului de familie …………………………………………………..

    NOTĂ:
    În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, vă asumaţi întreaga responsabilitate privind acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi ştampila cabinetului de medicină de familie.
    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.


                                                                                   VERSO
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Direcţia medicală
    Unitatea ..................


    Din analiza datelor medicale consemnate în prezenta adeverinţă se constată:
    APT/INAPT pentru efort fizic;
    POATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ MAI;
    POATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI;


    [] „INAPT“ conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/ 210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare
    (în baza antecedentelor patologice personale consemnate de către medicul de familie)


    [] Nu sunt consemnate afecţiuni medicale în antecedentele patologice personale care să fie incompatibile cu baremul medical prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55 /107/ 2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.


 


    Data......................


    Semnătura şi parafa medicului de unitate

 

 


    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocate

 

   

 

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT


    Subsemnatul(a) ................................................., CNP …………………............, domiciliat(ă) în str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ..............., localitatea ..............................., judeţul ………………….............., telefon .............................,

    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.
    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de concurs şi că în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi asum consecinţele ce derivă din aceasta.
    Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

    Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea probelor sportive de către subsemnatul(a).

 


    Semnătura candidatului

    Data ............................

 

 

    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.        

 

 

                                                                      Anexa nr. 7

                                                                                    

 

DECLARAȚIE

de confirmare a cunoașterii și acceptării  condițiilor de recrutare

 

 

Domnule Inspector șef,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ și al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, județul/ sectorul _______________, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bistriţa-Năsăud, pentru ocuparea pentru ocuparea unui post de execuție vacant de ofiţer specialist I (medic veterinar)

în cadrul Biroului pentru Siguranţa Animalelor.

 

  prin încadrare directă, cu personal recrutat din sursă externă, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință despre condițiile de recrutare cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ.

  Precizez că nu fac parte din nici o organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept.

Am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situație se va constata după încadrare urmează să îmi înceteze raporturile de muncă.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/67, respectiv sunt de acord cu publicarea datelor personale (nume, prenume) pe pagina de internet a IPJ-BN precum şi la avizierul unităţii şi sunt de acord cu prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016.

Menționez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională (în caz afirmativ urmează să precizați instituția, unitatea, funcția și alte date necesare ___________________________________________) și mi-au încetat raporturile de serviciu/muncă/ am fost trecut în rezervă ______________ (se scrie motivul – la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

 

 

           Data______________                                           Semnătura ______________

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                Anexa 8

Traseul practic-aplicativ conţine un număr de 12 obstacole.
    II.
Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfăşurare şi a modului de evaluare a execuţiei: 
    1. Obstacolul nr. 1 (Săritura în lungime de pe loc): 
        De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexarea genunchilor şi balansarea braţelor înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol şi tragerea braţelor înainte, zborul şi aterizarea pe ambele picioare, în spaţiul delimitat, fără atingerea liniei de start.
    1.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
    a. calcă linia de start;
    b. calcă în spaţiul delimitat de linia de 1,80 m şi 2,00 m, inclusiv linia de 2,00 m;
    c. rezultatul înregistrat este între 1,80 şi 2,00 metri.
    1.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză să execute săritura;
    b. ocoleşte obstacolul;
    c. se desprinde de pe sol prin pas sărit;
    d. porneşte în alergare;
    e. depăşeşte lateral spaţiul delimitat;
    f. nu îndeplineşte performanţa minimă de 1,80 metri.
        Cronometrarea începe la desprinderea de pe sol a candidatului.
        Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de start, linia de la 1,80 metri, linia de la 2,00 metri
        Lăţimea culoarului = 1,20 metri.
    2. Deplasare 18 metri.
    3. Ocolire jalon, spre stânga.
    4. Deplasare 8 metri.
    5. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea): 
        Candidatul execută trecerea prin pas sărit peste saltea.
    5.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
    a. atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;
    b. calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare.
    5.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză să execute săritura;
    b. calcă interiorul suprafeţei saltelei cu toată talpa;
    c. parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;
    d. ocoleşte obstacolul.
        Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 metri, lăţime = 1 metru, grosime = 3-5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lăţimea de 2 centimetri.
        Lăţimea culoarului = 1,20 metri.
    6. Deplasare 10 metri.
    7. Ocolire jalon, spre dreapta.
    8. Deplasare 3 metri.
    9. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea): 
        Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte.
    9.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care depăşeşte, în lateral, o singură dată, spaţiul saltelelor, cu orice parte a corpului.
    9.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză executarea rostogolirilor;
    b. depăşeşte în lateral spaţiul saltelelor a doua oară;
    c. execută o singură rostogolire;
    d. nu efectuează rostogolirile peste cap;
    e. ocoleşte obstacolul.
        Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 metri, lăţime = 1 metru.
        Lăţimea culoarului = 1,20 metri.
    10. Deplasare 8 metri.
    11. Obstacolul nr. 4 (Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăţi): 
        Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăţi de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în faţa băncii de gimnastică, într-un spaţiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăţilor, depozitarea greutăţilor într-un stativ cu înălţimea de la podea de 1,90 metri, respectiv 1,60 metri de la nivelul superior al băncii şi coborârea.
        Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă şi se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga.
    11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
    a. atinge solul;
    b. cade de pe aparat;
    c. scapă una dintre greutăţi sau pe ambele, o singură dată, situaţie în care, după ridicarea greutăţii/greutăţilor reia deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutăţile.
    11.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză executarea deplasării;
    b. refuză transportul simultan de greutăţi pe tot parcursul obstacolului;
    c. refuză sau nu reuşeşte depozitarea ambelor greutăţi simultan la o înălţime de 1,60 metri de la nivelul superior al băncii;
    d. aruncă una sau ambele greutăţi;
    e. cade de pe aparat a doua oară;
    f. scapă una sau ambele greutăţi a doua oară;
    g. răstoarnă banca în timpul deplasării;
    h. dărâmă stativul de depozitare a greutăţilor;
    i. ocoleşte obstacolul;
    j. refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat.
        Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lăţime = 0,25 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 0,30 metri.
        Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lăţime = 0,50 metri, înălţimea de la sol în partea superioară = 1,90 metri.
        Caracteristici tehnice ale spaţiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lăţime = 0,60 metri.
        Lăţimea culoarului = 1,20 metri.
    12. Deplasare 19,75 metri.
    13. Ocolire jalon, spre dreapta.
    14. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între şicane): 
        Candidatul se deplasează pe o distanţă de 10 metri, ocoleşte jalonul spre stânga şi se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le doborî.
    14.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
    a. se dezechilibrează şi atinge solul cu orice parte a corpului;
    b. atinge jaloanele fără a afecta structura traseului;
    c. deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului:
    d. se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului.
    14.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză să parcurgă distanţa precizată;
    b. se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului;
    c. dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului;
    d. ocoleşte obstacolul.
        Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 metri, jaloane tip con, din polietilenă. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
        Lăţimea culoarului = 1,20 metri.
    15. Ocolire jalon spre dreapta.
    16. Deplasare 10 metri.
    17. Obstacolul nr. 6 (Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică): 
        Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică şi aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului.
    17.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
    a. nu efectuează bătaia pe ambele picioare;
    b. se sprijină pe obstacol cu o singură mână;
    c. atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepţia mâinilor pentru sprijinul săriturii;
    d. atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.
    17.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză parcurgerea obstacolului;
    b. se opreşte în faţa obstacolului;
    c. dărâmă obstacolul;
    d. aterizează tot la locul de desprindere a săriturii;
    e. încalecă sau/şi se caţără pe obstacol;
    f. rămâne pe obstacol;
    g. reia elanul;
    h. ocoleşte obstacolul.
        Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălţime capră de gimnastică (de la podea până la limita exterioară a părţii superioare) = 1,30 metri, 2 (două) saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.
        Lăţimea culoarului = 2,30 metri.
    18. Deplasare 2 metri.
    19. Ocolire jalon, spre stânga.
    20. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat): 
        Candidatul traversează obstacolul acoperit ş;. închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire.
    20.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care deplasează/mişcă din loc tunelul.
    20.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză parcurgerea obstacolului;
    b. se opreşte în tunel;
    c. iese prin lateral;
    d. ocoleşte obstacolul.
        Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 metri, lungime = 6 metri, acoperit şi închis cu material textil opac, la intrare şi la ieşire.
        Lăţimea culoarului = 1,60 metri.
    21. Deplasare 4 metri.
    22. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică): 
        Candidatul execută escaladarea obstacolului aşezat transversal pe direcţia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare şi continuă deplasarea.
    22.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor.
    22.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză parcurgerea obstacolului;
    b. dărâmă obstacolul;
    c. reia elanul;
    d. ocoleşte obstacolul.
        Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungimea părţii superioare = 1,60 metri, lăţimea părţii superioare = 0,40 metri, înălţime de la podea până la limita exterioară a părţii superioare = 1,60 metri.
        O saltea de gimnastică la aterizare.
        La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.
        Lăţimea culoarului = 1,60 metri.
    23. Deplasare 2 metri.
    24. Ocolire jalon, spre dreapta.
    25. Deplasare 10 metri.
    26. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre): 
        Candidatul se întoarce şi execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziţionat cu picioarele la linia de start şi capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanţa de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu jalonul poziţionat la 5 metri, ocoleşte jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta şi continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depăşească în mod obligatoriu linia de plecare.
    26.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situaţii: 
    a. atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpilor picioarelor;
    b. atinge jalonul fără a afecta structura traseului;
    c. scapă manechinul.
    26.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză parcurgerea obstacolului;
    b. refuză reluarea prizei corecte;
    c. depăşeşte spaţiul delimitat lateral;
    d. doboară jalonul;
    e. execută priza în alt mod şi pe alte părţi ale manechinului;
    f. ocoleşte obstacolul;
    g. trece linia de sosire fără manechin.
        Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanţa de parcurs = 2x5 metri, înălţimea manechinului = 1,60 metri, lăţimea umerilor manechinului = 0,60 metri, greutatea manechinului = 60 kg.
        Lăţimea culoarului = 1,60 metri.
    27. Deplasare 10 metri
    28. Ocolire jalon, spre stânga.
    29. Obstacolul nr. 10 (Aruncarea mingii de handbal de pe loc la ţintă): 
        Candidaţii se opresc în faţa pragului/liniei dispus/e transversal pe direcţia de aruncare şi aruncă la ţinta aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziţie. O aruncare este considerată reuşită dacă mingea a atins ţinta, cu condiţia să nu fi atins solul înainte de ţintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se obligatoriu doar în situaţia în care prima aruncare este nereuşită.
        În situaţia în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ţinta, atinge solul înainte de ţintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depăşeşte pragul/linia de aruncare, candidatul se opreşte la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu şi mai are dreptul la o singură aruncare.
    29.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă şi la a doua încercare repetă una dintre următoarele situaţii: 
    a. mingea nu atinge ţinta;
    b. mingea atinge solul înainte de ţintă;
    c. scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral;
    d. depăşeşte pragul/linia de aruncare.
    29.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză să arunce mingea/mingile;
    b. ocoleşte obstacolul.
        Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 metri, lăţimea = 0,10 metri. Ţinta este dispusă la o distanţă de 10 metri de prag/ linia de aruncare.
        Caracteristici tehnice ale ţintei: lungime = 1 metru, lăţimea = 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).
        Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3.
        Lăţimea culoarului = 2,00 metri.
    30. Deplasare 10 metri.
    31. Obstacolul nr. 11 (Detentă pe verticală): 
        Din deplasare, candidatul sare şi atinge un obiect suspendat de la sol. Fiecare candidat are dreptul la o singură încercare.
    31.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situaţia în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepţia tălpii piciorului.
    32.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză parcurgerea obstacolului;
    b. reia parcurgerea obstacolului;
    c. reia elanul;
    d. ocoleşte obstacolul;
    e. nu atinge obiectul suspendat.
        Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălţime de 2,55 metri, măsuraţi de la sol până la baza inferioară a obiectului.
        Lăţimea culoarului = 2,00 metri.
    33. Deplasare 10 metri.
    34. Obstacolul nr. 12 (Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane) 
        Din deplasare, candidatul ridică un jalon şi se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, depune jalonul după linia de demarcare şi preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanţă, după care se depune jalonul. Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanţa de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcare.
    34.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situaţii: 
    a. se dezechilibrează şi cade;
    b. scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare.
    34.2. Candidatul este eliminat din concurs şi declarat "nepromovat" în următoarele situaţii: 
    a. refuză să parcurgă distanţa precizată;
    b. refuză să ridice jaloanele în poziţie verticală, la căderea acestora;
    c. ocoleşte obstacolul;
    d. scapă jalonul în afara culoarului de alergare;
    e. nu aşează jaloanele succesiv, prin suprapunere;
    f. trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită;
    g. efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziţie verticală.
        Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 metri, lăţimea culoarului = 2,00 metri, 12 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporţii egale (ex.: 6 de culoare roşie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 din aceeaşi culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea şi lăţimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanţă.
        Sosire.
        Cronometrul evaluatorului se opreşte în momentul în care toate jaloanele sunt aşezate în modul descris, după linia de demarcare, cu excepţia ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire.
 
[1] Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5