Serviciile pentru populaţia rurală

Domnule director Liviu Rapan, in zonele rurale ale judetului nostru se constata o slaba dezvoltare a serviciilor pentru populatia rurala. Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 prevede aplicarea unor masuri pentru a dezvolta accesul populatiei rurale la aceste servicii?

Incepand cu sesiunea de cereri de proiecte pentru luna septembrie 2008 vor fi lansate masuri noi, finantate din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, printre care si M 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”.

Masura 312 se încadreaza în Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Intre obiectivele specifice ale acestei masuri se regaseste si crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi alaturi de crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural, cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-întreprinderi.

Din punct de vedere operational sunt vizate: crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul nonagricol în spatiul rural, incurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre tineri si femei, incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale precum si reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.

Cine poate beneficia de astfel de fonduri nerambursabile?

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312 sunt microintreprinderile, dar si persoanele fizice (neînregistrate ca agenti economici) care se vor angaja ca pâna la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-întreprindere.

In ce conditii se va acorda acest sprijin?

Vor fi sprijinite micro-întreprinderile, atât cele existente cât si cele nou infiintate. Acestea trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect în spatiul rural. De asemenea, beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei, iar in cazul micro-intreprinderilor existente, acestea nu trebuie sa fie in dificultate.

Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective si trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o perioada de cel putin 10 ani.

Care sunt principalele actiuni finantate prin aceasta masura?

În cadrul Masurii 312 “Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

1. Investitii în activitati non-agricole productive cum ar fi:

- Industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);

- În activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila);

- Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

2. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si

marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

3. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:

- Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;

- Servicii de conectare si difuzare internet;

- Servicii de mecanizare, transport (altele decât achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor;

- Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

De asemenea, va fi sprijinita achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, numai ca parte componenta a proiectelor de investitii din aceasta masura.

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

• 50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

• 100.000 Euro/proiect pentru microîntreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;

• 200.000 Euro/proiect pentru alte microîntreprinderi.

Sprijinul acordat prin aceasta masura se va face conform regulii ajutorului „de minimis, respectiv valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar si 100.000 Euro/beneficiar în cazul sectorului de transport rutier).

C

um va pot contacta persoanele care doresc sa acceseze fonduri nerambursabile prin aceasta masura?

Cei interesati ne pot contacta la sediul nostru din municipiul Bistrita, str. Mihai Eminescu, nr.3, tel. 0263-213380 sau prin e-mail [email protected]. Expertii nostrii vor prezenta tuturor celor interesati toate informatiile legate de tipurile de investitii finantate prin FEADR, completarea cererii de finantare, documentele anexe acesteia, precum si alte informatii. Ghidul solicitantului pentru masurile lansate poate fi consultat pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit www.apdrp.ro.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5