ANUNT DE SELECTIE PREALABILA PENTRU MEMBRII CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL OCOLULUI SILVIC “CORMAIA ANIEŞ” R.A.

ORASUL SINGEORZ BAI, in calitate de autoritate tutelara a Regiei Autonome de interes local OCOLUL SILVIC “CORMAIA ANIEŞ”. cu sediul in Oras Singeorz Bai, str. Izvoarelor nr. 2, judetul Bistria-Nasaud, cod fiscal: RO16067546, reprezentata legal prin Sef ocol Tomi Tudor Corneliu, organizeaza procedura de selectie prealabila pentru membrii in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome de interes local OCOLUL SILVIC “CORMAIA ANIEŞ”. respectiv : 3 membri conform O.U.G. 109/2011 art. 5, alin. 1, lit. c, si un membru reprezentant al autoritatii tutelare – ORASUL SINGEORZ BAI in baza OUG 109/2011 art. 5, alin. 1, lit b.


Conditii de inscriere:

a) cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand SEE;

b) studii superioare de lunga durata (sau licenta+master dupa sistemul Bologna);

c) experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome si/sau in activitatea de administrare de societăţi comerciale ori regii autonome pentru reprezentantul Autoritatii Tutelare;

d) experienţă în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, pentru ceilalti 3 membri ai Consiliului de Administratie. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice;

e) capacitate deplina de exercitiu, stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de documente medicale valabile;

f) sa nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiuni prevazute de Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea 85/2006, privind procedura insolventei, cu modificarile si compeltarile ulterioare;

g) sa nu faca parte, la data depunerii candidaturii, din mai mult de 3 Consilii de Administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale.

 

Criterii de evaluare si selectie:

a) capacitate manageriala si de guvernanta corporatista;

b) abilitati de comunicare si negociere;

c) capacitatea de analiza si sinteza, inclusiv a datelor economice (de exemplu interpretarea bilanturilor contabile, a studiilor de piata, a datelor statistice, etc.);

d) motivatia candidatului/candidatei;

e) comportamentul si capacitatea de reactie adecvata in situatii de criza;

f) capacitatea de a lua decizii adecvate situatiei si de a evalua corect impactul acestora;

g) abilitati specifice functiei pentru care candideaza;

h) capacitatea de a organiza si exercita controlul, in special in ceea ce priveste activitatea managementului.

Constituie un avantaj:

experiențã si specializare institutional profesionalã in silvicultura ori exploatare forestiera si in gestionarea/managementul resurselor naturale, in special lemnul.

 

In cadrul interviului vor fi evaluate si :

A) Cunostinte specifice obiectului de activitate al regiei si administrarii intreprinderilor publice(maxim 50 puncte);

B) Abilitati manageriale evaluate pe baza urmatoarelor criteririi (maxim 50 puncte):

a) capacitate de luare a deciziei;

b) abilitati de comunicare;

c) abilitati de organizare;

d) capacitate de analiza si sinteza;

e) orientare spre rezultate;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

a) Copie dupa actul de identitate;

b) CV, insotit de documente care dovedesc toate sustinerile referitoare la studii, specializari, experienta, pozitii profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel sustinute nu vor fi luate in considerare ;

c) Copii dupa acte de studii;

d) Scrisoare de Intentie/Motivatie ;

e) Cazier fiscal ;

f) Cazier judiciar ;

g) Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala ;

h) Documente care sa ateste indeplinirea conditiei de inscriere mentionata la sectiunea Conditii de inscriere, punctul c) sau d), dupa caz;

i) adeverinta medicala valabila.

Etapele procesului de selectie prealabila:

1) Persoanele interesate pot depune dosarele pana la data de 19.01.2016 ora locala 10,00 la sediul OCOLULUI SILVIC “CORMAIA ANIEŞ R.A. Dosarul va avea menţionat “Candidatură membru in CA al OCOLULUI SILVIC “CORMAIA ANIEŞ R.A. precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului. Impreuna cu dosarul va fi depusa o Cerere de depunere a candidaturii pentru procedura de selectie prealabila, cerere ce va contine obligatoriu opisul documentelor din dosarul de candidatura depus.

2) Lista persoanelor ale caror candidaturi au indeplinit criteriile minime anuntate se va afisa la sediul OCOLULUI SILVIC “CORMAIA ANIEŞ R.A”, pana la data de 22.01.2016, ora 16,00;

3) Persoanele ale caror candidaturi au indeplinit conditiile minime anuntate vor participa la interviul de selectie ce se va desfasura in data de 25.01.2016, incepand cu ora 12.00, la sediul OCOLULUI SILVIC “CORMAIA ANIEŞ R.A.

4) Rezultatul procedurii de evaluare/selectie prealabila, se va publica la sediul Primariei ORASULUI SINGEROZ BĂI si OCOLULUI SILVIC “CORMAIA ANIEŞ R.A, pana in data de 25.01.2016, ora 16,00;

Date de contact pentru lămuriri suplimentare:

- persoana de contact : ing. Tomi Tudor Corneliu

- telefon : 00 40 733/ 056801

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5