BUNA VESTIRE

Sărbătoarea de astăzi ne ajută să înțelegem că nu omul este cel care se înalță la Dumnezeu,ci Dumnezeu este cel care se coboară la om

Serbată în fiecare an la data de 25 martie, Buna Vestire conţine în sine în mod virtual toate praznicele creştine. Odată cu acest eveniment se inaugurează "plinirea vremii" (Gal. 4, 4)şi se descoperă "taina cea din veci ascunsă" (Efes. 3, 9), după expresiile pauline. Buna Vestire este socotită o sărbătoare a Maicii Domnului, dar ea este şi praznicul Întrupării Domnului din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu prin "umbrirea" Duhului Sfânt şi, în acest sens, începutul iconomiei mântuirii realizate de Fiul lui Dumnezeu Întrupat.Una din cele mai vechi sărbători dedicate Maicii Domnului, Buna Vestire este singurul praznic din ciclul mariologic care are un temei biblic.
Și iată ce ne spune textul evangheliei:,,Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Isus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea”(Lc.1,24-38).
Evanghelia de astăzi este o sinteză a istoriei mântuirii și a tainei iubirii lui Dumnezeu față de oameni.Dumnezeu nu vine pe lume cu forța,ci își cere voie:am putea spune că așteaptă:,,da-ul”Mariei.Și astfel Dumnezeu se face unul din noi.Cel veșnic intră în dimensiunea timpului.Sărbătorim astăzi misterul, taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, a Cuvântului veşnic, în sânul Preacuratei Fecioare, mister prin care Cerul se coboară pe pământ, “Dumnezeu se face om, pentru ca pe om să-l facă Dumnezeu” (Fericitul Augustin). Este evenimentul hotărâtor care schimbă cursul vieţii omului şi împarte istoria în două: înainte de Hristos şi după Hristos.Sărbătoarea de azi se numeşte Buna-Vestire, care are acelaşi înţeles cu Evanghelia, cuvânt provenit din limba greacă.Ne întrebăm și noi ,dar și Fecioara s-a întreabat :“Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?”Duhul sfânt se v-a pogorî peste tine și puterea celui Preaînalt te va umbri-îi răspunde îngerul.Ca să ne putem da seama cât de puţin de acest mister al fecioriei în naştere, să ne gândim la două analogii cu fenomene din natură: soarele trece prin sticlă fără s-o vatăme, şi, tot la fel, chipul nostru străbate oglinda fără s-o despice. Astfel a trecut Iisus prin Maria rămânând trupul ei nevătămat, deapururi feciorelnic.Îngerul lui Dumnezeu o salută pe Fecioara Maria cu cuvintele: “cea plină de har” (Lc 1,28), ca şi cum acesta ar fi numele ei adevărat. Ce înseamnă acest nume? De ce Arhanghelul Gabriel o numeşte astfel pe Fecioara din Nazaret? În limbajul biblic, “har” înseamnă un dar deosebit, care îşi are izvorul în viaţa trinitară a lui Dumnezeu însuşi, care este Iubire (1 In 4, 8). Fecioara Maria este numită “plină de har” (Lc 1,28) pentru că acest nume desemnează adevărata ei existenţă. Când Dumnezeu schimbă numele cuiva, îl destinează la ceva nou sau îi revelează misiunea adevărată în istoria mântuirii. Sfânta Maria este numită “plină de har” datorită maternităţii sale divine.În planul Său veşnic de mântuire, Dumnezeu a ales-o pe Sfânta Maria ca să-L dea lumii pe Salvatorul ei, pe Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. Pentru ea, Dumnezeu a avut un plan unic şi cu totul excepţional: să fie Maica Fiului Său.Sărbătoarea de azi ne ajută să înţelegem că nu omul este cel care se înalţă la Dumnezeu, ci Dumnezeu e cel care coboară în sărăcia şi suferinţa noastră. Dumnezeu respectă libertatea, aşteptând răspunsul şi aportul nostru.Bunavestire este semnul împlinirii profeţiilor mesianice şi deci a profeţiei lui Isaia: “Iată Fecioara va zămisli şi va naşte un Fiu, iar numele lui va fi Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”. În spiritul continuităţii acestei profeţii, Îngerul o anunţă pe Maria că va zămisli şi va naşte un Fiu, care va instaura Împărăţia Mesianică, o Împărăţie care nu va avea sfârşit. Venirea în lume a Domnului este o chemare pentru fiecare creştin la ascultarea filială faţă de Dumnezeu Tatăl. Domnul are un plan de mântuire pentru lume şi pentru fiecare om în parte. Noi trebuie să acceptăm cu umilinţă acest plan şi cu ascultare de fii, ştiind că Dumnezeu doreşte să fim părtaşi la ceea ce este mai bun pentru noi.Îngerul vesteşte venirea lui Mesia şi legătura strânsă dintre Maria şi Cel care se va naşte din ea “Iată, vei zămisli un fiu, îl vei naşte şi-l vei numi Iisus” (Lc 1, 31). Acestea sunt cuvintele pe care Îngerul le-a adresează Mariei la Bunavestire. “Bucură-te plină de har, Domnul este cu tine” (Lc 1, 28.Probabil scena s-a petrecut în casa Mariei. Auzind aceste lucruri, Maria s-a tulburat şi s-a întrebat cu privire la sensul acestor cuvinte (cfr. Lc 1, 29). Ca răspuns, Evanghelia ne povesteşte că Îngerul vesteşte Mariei ceea ce i s-a întâmplat Elisabetei. Prin urmare, Îngerul i-ar fi dat Mariei o demonstraţie logică: dacă o femeie poate zămisli la bătrâneţe, şi o fecioară poate să zămislească, fără intervenţie bărbătească. Dacă Ioan are tată, Maria zămisleşte de la Duhul Sfânt. Acum Maria oferă răspunsul său afirmativ şi în această clipă are loc zămislirea Fiului lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt.Maria nu întreabă dacă promisiunea este realizabilă, ci numai cum se va împlini. Nicolae Cabasila spune că la plinirea vremii, Maica Sfântă a luat parte activă la planul lui Dumnezeu de mântuire al lumii, pentru că a crezut cuvintelor pe care i le-a spus Îngerul Gavril şi pentru că a acceptat să slujească, precum Dumnezeu i-a cerut. Dacă ea ar fi refuzat, dacă ea nu ar fi crezut şi nu ar fi acceptat să slujească, nu s-ar fi putut realiza voinţa lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Acceptând, Maria a devenit Maica Creatorului. În acest fel, întruparea este lucrarea nu numai a Sfintei Treimi, ci şi a voinţei şi a credinţei Fecioarei Maria.
Dacă ar fi să ne oprim la câteva dintre învățăturile acestei sărbători,am putea spune că Tatăl a ales-o,Fiul S-a întrupat,iar Duhul Sfânt a adumbrit-o.Învățătura Bisericii despre Maica Domnului ne spune că este :Pururea Fecioară,Născătoare de Dumneze(Teotokos),Mijlocitoare permanentă și Rugătoare neincetată.Și toţi trebuie să învăţăm câte ceva de la Maica Domnului:
- în primul rând despre credinţa ei care este o invitaţie pentru noi să privim dincolo de aparenţe: o invitaţie să credem cu putere, că problemele vieţii ne pregătesc pentru participarea la viaţa lui Iisus înviat.
-apoi despre smerenia pe care a avut-o și am putea spune că este un paradox datorită faptului că Maria se simţea nevrednică, a fost cea mai potrivită pentru împlinirea planului lui Dumnezeu, pentru că simţindu-se mică, ea se abandonează Domnului şi nu se bazează pe sine, nu se încrede exclusiv în sine, ci în ajutorul şi în puterea Domnului.
-Fecioara Maria este plină de har, după cum o numeşte arhanghelul Gavril. Ea este cea care a crezut și care a ascultat. Tot Maria este cea care păstrează în inima ei cuvântul lui Dumnezeu şi îl meditează.
De asemenea, Sf. Fecioară Maria este şi mântuitoare, după cum cântăm în rugăciunea Paraclisului. Fecioara Maria este cea mai inaltă sfințenie omenească cunoscută și cinstită de Sfânta Biserică. Ascultare, credința și unirea totală cu Fiul Ei: sunt calitățile care o definesc cel mai fidel pe Maica Preacurată.Să-I luăm ca model virtuțile și să ne rugăm pentru că mult poate să facă pentru fiecare dintre noi.Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5