BUNA VESTIRE

Preotul Vasile Beni: Virtuţile Maicii Domnului

Argumente din Noul Testament pentru cinstirea Maicii Domnului
De ce este bine să avem în casă o icoană cu Maica Domnului

Textul Evangheliei: „Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi, intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea”(Lc.1,24-38).
Acesta este textul Evangheliei la sărbătoare Bunei Vestiri, care este una din cele mai vechi sărbători dedicate Maicii Domnului şi este singurul praznic din ciclul mariologic care are un temei biblic, pentru că este praznicul Întrupării Domnului din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu prin „umbrirea" Duhului Sfânt şi, în acest sens, începutul iconomiei mântuirii realizate de Fiul lui Dumnezeu Întrupat. Buna Vestire conţine în sine, în mod virtual, toate praznicele creştine şi se sărbătoreşte în fiecare an la data de 25 martie. Iar Evanghelia de astăzi este o sinteză a istoriei mântuirii şi a tainei iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni. Dumnezeu nu vine pe lume cu forţa, ci îşi cere voie: am putea spune că aşteaptă: „da-ul” Mariei. Şi astfel, Dumnezeu se face unul din noi. Cel veşnic intră în dimensiunea timpului. Sărbătorim astăzi misterul, taina Întrupării Fiului lui Dumnezeu, a Cuvântului veşnic, în sânul Preacuratei Fecioare, mister prin care Cerul se coboară pe pământ, “Dumnezeu se face om, pentru ca pe om să-l facă Dumnezeu” (Fericitul Augustin). Este evenimentul hotărâtor care schimbă cursul vieţii omului şi împarte istoria în două: înainte de Hristos şi după Hristos.
Sfânta Maria este numită “plină de har” datorită maternităţii sale divine. În planul Său veşnic de mântuire, Dumnezeu a ales-o pe Sfânta Maria ca să-L dea lumii pe Salvatorul ei, pe Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. Pentru ea, Dumnezeu a avut un plan unic şi cu totul excepţional: să fie Maica Fiului Său. Sărbătoarea de azi ne ajută să înţelegem că nu omul este cel care se înalţă la Dumnezeu, ci Dumnezeu e cel care coboară în sărăcia şi suferinţa noastră.
Învăţătura Bisericii despre Maica Domnului ne spune că este: Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu (Teotokos), Mijlocitoare permanentă şi Rugătoare neincetată. Iar Tatăl a ales-o, Fiul S-a întrupat, iar Duhul Sfânt a adumbrit-o.
1)Care au fost virtuţile Maicii Domnului
Smerenia, pentru că Maica Domnului răspunde cu smerenie chemării lui Dumnezeu. Fără acest accept al ei, exprimat în cuvintele: fie mie după cuvântul tău!, spun unii teologi, nu s-ar fi realizat zămislirea sau înomenirea Fiului lui Dumnezeu.
Ascultarea faţă de Dumnezeu a fost, în Fecioara Maria, mai perfectă faţă de cea a tuturor celorlalţi sfinţi, pentru că ea era imună de păcatul strămoşesc. Nu l-a contrazis niciodată pe Dumnezeu, nici în fapte nici cu gândul, ci, despuiată de propria voinţă, a trăit pentru a asculta numai de voinţa divină, chiar şi atunci când a trebuit să-şi vadă Fiul murind pe cruce.
Iubirea faţă de aproapele, ajutând pe cei nevoiaşi: Fecioara a iubit fiecare persoană din iubire faţă de Dumnezeu, ducând ajutor celor nevoiaşi chiar şi atunci când nu era cerut, ca în cazul nunţii din Cana, unde ea, Mireasa Duhului Sfânt, a fost cea care a sugerat Fiului că a venit momentul de a face prima minune.
Credinţa, după cum spune Sfântul Irineu, Maria a reparat cu credinţa sa dauna provocată de Eva cu necredinţa sa. "Fericită pentru că ai crezut", i-a spus Elisabeta. A crezut în cuvintele îngerului, "că ea, rămânând fecioară, trebuia să devină Mamă a Domnului, a adus lumii mântuirea".
Castitatea, adică puritatea sufletului şi a trupului.
Sărăcia cu duhul, adică dezlipirea de bunurile lumeşti, a fost o altă virtute în care a excelat Mama lui Dumnezeu, care a voit să fie şi săracă în realitate. Darurile primite de la magi, de exemplu, le-a împărţit celor mai nevoiaşi, aşa încât să nu ţină nimic pentru sine şi să nu se lege de niciun lucru material.
Răbdarea: suferinţa îndurată pe Calvar a fost un exemplu al răbdării excepţionale cu care Maria a suportat durerea acelor chinuri cu care Domnul obişnuieşte să-l încerce pe slujitorul credincios, pentru ca să se învingă în întregime pe sine însuşi şi să înveţe să îmbrăţişeze crucile vieţii cu iubire.
Virtutea rugăciunii, care în Sfânta Fecioară Maria a fost continuă şi perseverentă încă de la vârstă fragedă, o viaţă de rugăciune.
2)Argumente din Noul Testament pentru cinstirea Maicii Domnului
- Luca 1,48-49: „că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi Sfânt este numele Lui”.
- Ioan 2,3-10 - la nunta din Cana Galileii, la intervenţia Maicii Sfinte, când aceasta îi aduce doar la cunoştinţă că nu mai au vin, Iisus face prima minune.
- Luca 1,28-29- Cinstirea Maicii Domnului este exprimată mai întâi de înger şi apoi de oameni. Arhanghelul Gavriil îi arată un respect deosebit atunci când se pleacă înaintea ei: „Şi intrând, îngerul i-a zis: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea văzându-l s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta”?
- Luca 1,35 - Maica Domnului e Născătoare de Dumnezeu- „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceea şi Sfântul care se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va numi”.
- Luca 11,27-28 - „fericit este pântecele care te-a purtat şi sânii la care ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc pe el. Când Mântuitorul a înviat prima dată s-a arătat mamei sale, pentru că o cântare bisericească ne spune: „ Îngerul a strigat către cea plină de dar: Curată Fecioară, bucură-te; şi iarăşi zic, bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt şi pe morţi i-a înviat; veseliţi-vă, popoare. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că Slava Domnului peste tine a răsărit; saltă acum şi te bucură, Sioane, iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Celui născut al Tău”.
3)De ce este bine să avem în casă o icoană cu Maica Domnului ?
În vechime primul dar care se făcea tinerei familii era o icoană cu Maica Domnului. Pentru că ne aflăm la acest moment de sărbătoare, aş dori să ne oprim şi să aflăm un răspuns la întrebarea de ce este bine să avem în casă o icoană cu Maica Domnului. Pentru că nu cred să existe vreo casă de creştin ortodox în România în care să nu fie măcar o icoană a Maicii Domnului! Icoanele ne însoţesc pe noi, creştinii ortodocşi, de-a lungul întregii vieţi. Pentru creştini, icoanele sunt un obiect sfânt prin care simţim prezenţa personală a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului sau a sfinţilor reprezentaţi. Din punct de vedere teologic, icoana Maicii Domnului o reprezintă pe prima fiinţă umană care a realizat scopul Întrupării: îndumnezeirea omului. Această reprezentare este, împreună cu icoana lui Hristos, fundamentul tuturor iconografiilor care îl reprezintă pe Dumnezeu devenind om. Şi iată ce spune un fragment de la rugăciunea de sfinţire a icoanei Maicii Domnului: „Doamne Dumnezeul nostru, care ai voit ca Fiul şi Cuvântul Tău să se întrupeze din preacurata şi pururea Fecioara Maria, făcând-o pe dânsa Născătoare de Dumnezeu, binecuvântează icoana aceasta cu binecuvântarea Ta cea cerească şi-I dă ei puterea şi tăria facerii de minuni. Fă-o vindecătoare şi izvor de tămăduiri tuturor celor ce în dureri se vor pleca în faţa ei şi vor cere de la Tine ajutor prin Născătoarea de Dumnezeu. Şi pe toţi care înaintea acestei icoane vor cinsti după vrednicie, bine primită fă rugăciunea lor… Şi pe toţi care o vor chema în ajutor la nevoile şi necazurile lor, învredinceştei să dobândească izbăvire, apărare şi grabnic ajutor. Dă –le lor cu milostivire iertare de greşeli şi să primească harul cerut de la tine. Arat-o tuturor, care cu credinţă se vor ruga înaintea ei, vindecătoare de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi liberare şi acoperământ puternic de toate bântuielile vrăjmaşilor”. De aceea, haideţi ca în încheiere să ne rugăm la Maica Domnului şi să zicem: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Iisus Hristos Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre”. Amin!
pr.Vasile Beni

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5