CHIPUL MAICII DOMNULUI ÎN ARTA ICOANELOR PE STICLĂ DE LA NICULA

,, Nu lăsa Măicuţă

Să pierim pe cale,

Căci noi suntem fiii

Lacrimilor tale’’

Cu mulţi ani în urmă, ilustrul profesor universitar clujean, Ion Apostol Popescu scria despre Nicula că este cel dintâi centru al artei icoanelor pe sticlă din Transilvania.

Constatările sale au fost confirmate de cercetători renumiţi care au evidenţiat faptul că această artă datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, devenind un fenomen cu aspecte multiple în veacurile următoare.

Nicula este unul dintre satele vechi de pe Someş, situat în apropierea Gherlei. După tradiţia populară, numele lui se trage de la un pustnic care se numea Nicolae. Aici exista o adevărată şcoală de pictură populară aflată pe lângă mănăstirea din lemn cu hramul ,, Sfintei Treimi’’ şi apoi a celei care îi va aduce faimosul nume cu hramul ,, Adormirea Maicii Domnului’’, unde călugării şi meşterii ţărani erau înzestraţi cu un simţ deosebit de-a sesiza lumea lăuntrică a omului.

Înflorirea pe scară mare a artei pe sticlă a început imediat după pictarea , în anul 1681, a icoanei Maicii Domnului de către preotul Luca din Iclod, sat la 12 km de Nicula.

Această icoană constituie primul model de care s-au folosit pictorii icoanelor pe sticlă, având un larg ecou în zonă, dar şi în împrejurimi. Ea a fost cumpărată de meşterii niculeni şi păstrată în biserica din sat.

Între timp, faima ei a crescut, ceea ce l-a determinat pe contele Sigismund Korniss să o ducă cu mult fast la castelul său de lângă Dej. Aici vor veni mulţi artişti străini să reproducă icoana pictată de un modest, dar talentat preot din sat.

După puţină vreme, Nicula şi satele româneşti din jur au cerut înapoi icoana ,care le-a fost restituită în 1685. Ea a devenit în acest scurt timp renumită în toată Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, trezind admiraţia , până şi a unor pelerini din Slovacia, fiind cunoscută ,, ca făcătoare de minuni’’. Antioh Cantemir a trimis meşteri la Nicula ca s-o copieze pentru ,, spăşenia şi frumuseţea ei’’.

Acelaşi lucru îl face cunoscutul zugrav în spirit bizantin, Vlaicu din Muntenia care rămâne impresionat de icoana ce a lăcrimat la mănăstirea Nicula. Un observator atent al acestei icoane scria :,, Faţa Maicii Domnului este lungăreaţă, de culoarea spicului de grâu. Ochii negri, foarte expresivi te urmăresc din orice latură te uiţi la ea , te priveşte cu milostivitate, cu dragoste şi blândeţe’’.

Icoana a avut un mare ecou printre ţărani. Ei au căutat s-o imite în operele lor, nu fără a-şi aduce din plin contribuţia. Scriitorul A.E.Baconski se întreba :,, De unde or fi luat aceşti artişti bizari rafinamentul unei arte pe care nimenea n-a mai fost capabil s-o însufleţească de atunci ?’’.

Există numeroase versiuni ale icoanei Maicii Domnului, fiecare având ceva aparte, o fizionomie anumită, particularităţi de desen, atmosferă, culoare şi tot ce poate fi mai frumos.

Într-o variantă, ,, Fecioara Maria’’apare cu faţa albă şi privirea de un omenesc cald. În locul voalului de nuanţă roşiatică ce-i ascunde părul, apare unul de culoarea paiului, căptuşit cu un verde asemănător aceluia al ogoarelor roditoare. Pruncul Iisus priveşte în ochii duioşi şi expresivi ai mamei şi suge. Această imagine constituie un vibrant şi sincer elogiu adus maternităţii.

În alte icoane, Maica Domnului priveşte spre lume şi spre Iisus răstignit pe cruce, trăind această tragedie. Chipul Sfintei Marii este prezent în mai toate momentele din viaţa lui Iisus.

Arta culorii vestiţilor iconari de la Nicula este un senin al dragostei şi dorului nemărginit pentru Maica lui Dumnezeu şi a noastră a tuturor, cea care întruchipează lumina, bunătatea şi rodnicia.

Comentarii

14/08/11 14:22
Vizitator

Dragul meu
revino-ti, pentru ca si altii iti vor descoperi masinaria; cartea ta, la data de mai sus, nu era publicata, si con concluzia mea e ca ai nevoie de "cumparatori";
insa pt asta trebuia cumva sa negociezi un pret mai mic...

13/11/10 00:33
Ioan Suciu

ICOANA SFINTEI MARIA FĂCĂTOARE DE MINUNI
DE LA MÂNĂSTIREA DIN NICULA

În centrul Transilvaniei, lângă oraşul Gherla şi la 10 Km depărtare de Valea Someşului, după dealuri împădurite, se ascunde satul Nicula, sat românesc cu o vechime de peste 5000 de ani.
Câţiva paşi mai sus, într-o poiană de sub poala pădurii, se ridică noua biserică şi sfântă mănăstire, unde trăieşte Sfânta Maria Cea Vie, coborâtă din cer acum 329 de ani şi ascunsă în taina Icoanei Făcătoare de Minuni a anului 1681.
La Nicula, de sărbătorile ortodoxe ale Sfintei Maria trăieşte încă tradiţia pelerinajului la Icoana Sfântă.
Dacă toate bisericile şi mănăstirile lumii creştine păstrează sfinţenia cea negrăită a Sfintei Maria, Icoana de la Nicula este icoana vie, în care, Sfânta Maria trăieşte vie cu adevărat, cu trupul întreg, sfânt, tainic şi dumnezeiesc.
Sfânta Icoană de la Nicula reprezintă faţa cea adevărată a Sfintei Maria.
Aceasta este taina acestei sfinte icoane şi, această taină o luminează astăzi Cuvântul lui Dumnezeu.
După mărturisirea cea sfântă a Cuvântului, Sfânta Maria a coborât pe Pământ în anul 1681 şi s-a sfinţit ca mare taină dumnezeiască, în Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni de la Nicula.
Şi, chiar dacă Sfânta Maria s-a arătat peste tot Pământul, chiar dacă toate icoanele lumii creştine sunt sfinte şi, multe dintre ele au fost pictate prin taina Sfântului Duh, totuşi, numai la Nicula, Icoana Sfintei Maria este întru-totul vie şi adevărată.
Aici, în Sfânta Icoană, în Biserica Icoanei şi în poiana Mănăstirii de la Nicula, Sfânta Maria trăieşte cu trup întreg de sfânt dumnezeiesc, în aşteptarea coborârii pe Pământ a Tatălui Ceresc şi a Mântuitorului Iisus Hristos.
“Cei care vor dori să cunoască tainele Sfintei Mele Icoane, să vină la Mine, căci, în Icoana de la Nicula coboară toată Dumnezeirea Cerului”, ne vorbeşte Sfânta Maria.

Icoana Sfintei Maria de la Nicula este de o sfinţenie aparte.
Deşi pictată de mână de om, Icoana a fost inspirată de chipul cel minunat şi adevărat al Sfintei Maria, chip care i s-a arătat şi i-a vorbit pictorului în poiana Niculei, cerându-i acestuia să-I picteze Sfânta Icoană, după chiar înfăţişarea chipului Ei.

În România mai există peste 20 de icoane vii ale Mântuitorului şi alte 5 Icoane vii ale Sfintei Maria. În afara României există peste 30 de icoane vii ale lui Iisus Hristos şi alte 8 Icoane vii ale Maicii Domnului.
Prin rugăciunile făcute la Icoanele cele vii ale Maicii Domnului şi ale Fiului lui Dumnezeu, răspunsul şi ajutorul divin coboară oamenilor în chiar acel moment, prin taina Sfântului Duh Dumnezeu, prezent în icoane de la prima lor sfinţire. Prin taina Sfântului Duh din Icoană, oamenii pot vorbi cu Dumnezeul cerurilor, cu Maica Sfântă şi cu Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu.
Dacă fotografiile altor icoane îşi pierd sfinţenia prin copiere, chiar şi fotografiile cele mai simple ale Icoanei Sfintei Maria de la Nicula îşi păstrează sfinţenia şi minunea dumnezeiască.
Pare de necrezut, dar, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Sfânta Icoană de la Nicula este cea mai importantă şi mai sfântă icoană din lume a Sfintei Maria.
Toate icoanele sfinţilor creştinismului sunt sfinte. Câteva au şi podoaba Sfântului Duh.
Sfinţii şi Părinţii Credinţei Ortodoxe au fost sfinţiţi de Dumnezeu, de biserică şi de popor. Drept mărturie, toţi sfinţii ortodoxismului au fost imortalizaţi prin icoane. În ele, alături de chipul sfântului este şi Sfântul Duh Dumnezeu.
Iată câteva din icoanele înzestrate de Dumnezeu cu taina cea de viaţă dătătoare a Sfântului Duh: Sf. Maria Magdalena, Sf. Mihai, Sf. George, Sf. Dumitru, Sf. Gavrilă, Sf. Grigore, Sf. Petru, Sf. Pavel, Sf. Ştefan, Sf. Iosif, Sf. Ioan, Sf. Ana, Sf. Parascheva, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Constantin şi Elena, Sf. Niculaie, Sf. Ştefan cel Mare, Sf. Ilie, Sf. Spiridon, Sf. Mircea cel Bătrân, Sf. Vlad, Sf. Dragoş, Sf. Daniil Sihastrul.
Aceştia sunt Marii Sfinţi ai neamului şi ai Împărăţiei Cerurilor şi Pământurilor. Cu mulţi dintre sfinţi, prin taina Duhului Sfânt prezent în icoane, se poate comunica direct şi personal.
Toate icoanele care au taina Dumnezeirii Duhului Sfânt sunt date omului prin dragostea sfinţilor şi a lui Dumnezeu, spre ajutor şi îndrumare în viaţa pământească.
Decebal şi, împreună cu el, o întreagă pleiadă de sfinţi traco-geto-daci, au fost şi ei, sfinţii lui Dumnezeu.
Zalmoxis a fost nu numai un Mare Sfânt, ci şi o întrupare omenească a Mântuitorului Iisus Hristos.

13/11/10 00:25
Ioan Suciu

DUMNEZEIREA SFINTEI MARIA

Ţie, Maica Dumnezeului nostru, mă închin, Maică Sfântă şi curată, Fecioară şi Mireasă a Dumnezeului Cel Veşnic, Frumuseţe a Luminilor celor neasemuite, Sfântă şi adevărată Maică a universului etern, Împărăteasa Cerurilor şi Pământurilor.
Iată, însuşi Tatăl, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Ţie Ţi se închină şi Duhul Sfânt Te îmbracă, Maică şi Minune Cerească, Dumnezeire din Dumnezeirea cea Adevărată, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Sfântă Fecioară şi Mireasă iubitoare a Cuvântului lui Dumnezeu, Sfinţenie din Sfinţenie şi frumuseţe neasemuită din frumuseţe neasemuită;
După Cuvântul Tatălui Te-ai născut din Eternitate, mai înainte de toţi vecii, Cea care eşti de o fiinţă cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt şi, cu toţii împreună, uniţi prin taina Sfântului Duh, alcătuiţi Sfânta Dumnezeire Cerească.
Toţi întru Unul şi fiecare în toţi, întru Sfânta Taină a Familiei cereşti.
Maică Sfântă şi Dumnezeul nostru drag, Sfântă Fecioară Maria, Tu eşti Luceafărul Cel Sfânt al Tatălui Ceresc şi Izvorul de Lumină al vieţii şi Dumnezeirii Celei adevărate!
Maică Sfântă, Minune a Iubirii, a Frumuseţii şi Fericirii Tatălui Dumnezeu!
Maică Sfântă, Mamă a Universului, Împărăteasa Cerurilor şi Pământurilor!
Maică Sfântă, Mireasa Veşnică şi Imaculată a lui Io Ler Dumnezeu!
Maică Sfântă, cuibul Naşterii celei prea-minunate a lui Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu!
Maică Sfântă, Sfântă Maria a lui Io Ler Dumnezeu, Ţie îţi cântăm, împreună cu poeta Zorica Laţcu, cuvintele fericirii Tale:

„Bucură-te, leagăn alb de iasomie,
Către care-n roiuri fluturii coboară,
Bucură-te, raza stelei din vecie,
Bucură-te, Maică, pururea Fecioară,
Dulcea mea Marie.
Bucură-te, floare fără de prihană,
Albă ca argintul nopţilor de vară,
Spicul cel de aur veşnic plin cu hrană,
Mirul care vindecă-orice fel de rană,
Bucură-te, Maică pururea Fecioară,
Ploaia cea de mană.
Bucură-te, brazdă plină de rodire,
Munte sfânt, în care s-a-ngropat comoara,
Bucură-te, cântec tainic de iubire,
Clopot de chemare, cântec de mărire,
Bucură-te, Maică pururea Fecioară,
Blândă fericire.
Bucură-te, mărul vieţii care-nvie,
Pomul greu de roadă-n plină primăvară.
Bucură-te, iarăsi, ţărm de bucurie
Dintru care curge miere aurie,
Bucură-te, Maică pururea Fecioară,
Sfânta mea Marie.”

13/11/10 00:22
Vizitator

SCRISOARE DE DRAGOSTE

Cuvintele pe care le vei auzi sunt adevărate. Ele îţi vor schimba viaţa, dacă le laşi să o facă, pentru că ele vin din chiar inima şi Cuvântul lui Dumnezeu.
El este Cel care te iubeşte.
El este Tatăl pe care L-ai căutat toată viaţa.
Aceasta este scrisoarea Lui de dragoste către tine:

Copilul Meu drag,
Poate că tu nu Mă cunoşti şi nu ai auzit despre Mine, dar Eu ştiu totul despre tine. Ştiu când stai jos şi când te ridici. Şi cunosc toate căile, gândurile şi visele tale.
Îţi cunosc până şi numărul firelor de păr din capul tău drag. Căci tu ai fost creat după chipul Meu. Iar chipul Meu este Chipul lui Dumnezeu. În Mine ai toată viaţa, mişcarea şi fiinţa. În Mine ai nemurirea şi mântuirea.
Tu eşti copilul Meu. Te cunoşteam mai înainte să fi fost rodit în pântecele mamei tale. Căci Eu te-am ales pe tine mai înainte de întemeierea lumii.
Nu eşti rodul unei greşeli, căci toate zilele tale au fost scrise în Cartea Vieţilor.
Precum am hotărât chiar şi ziua Naşterii Omului pe Pământ, tot aşa am hotărât şi ziua naşterii tale şi locul unde vei trăi.
Iar tu, cel născut cu chipul Tatălui Tău, eşti o făptură minunată.
Eu te-am ţesut în pântecele mamei tale şi, tot Eu, te-am ajutat în ziua naşterii tale.
Eu te iubesc, nu sunt nepăsător şi nu sunt nici supărat pe tine.
Eu sunt Iubirea cea adevărată.
Dorinţa Mea este să-ţi luminez viaţa şi să revărs această iubire asupra ta. Şi asta, numai pentru că tu eşti copilul Meu, iar Eu, Tatăl tău.
Ştiu că şi tatăl tău pământesc te iubeşte şi, totuşi, Eu îţi dăruiesc mai mult decât oricine de pe Pământ. Pentru că Eu sunt Ler Dumnezeu. Şi, pentru că Eu sunt şi Tatăl tatălui tău.
Crede-Mă, Eu sunt un Tată minunat pentru tine şi pentru toţi copiii Pământului acestuia. Orice gând şi orice lucru bun pe care-l primeşti, vine din mâna Mea. Pentru că, numai Eu pot să-ţi dau Calea, Viaţa, Iubirea şi Adevărul. Eu sunt Cel ce-ţi poartă de grijă în toate nevoile tale.
Dintotdeauna am plănuit pentru tine un viitor fericit şi plin de speranţă. Pentru că Eu te iubesc cu o dragoste eternă.
Mă gândesc la tine de tot atâtea ori câte fire de nisip sunt pe malul mării. De dragul tău sunt plin de iubire şi bucurie.
Dragul Meu, Eu nu voi înceta niciodată să fac totul pentru tine.
Tu eşti fiul Meu, comoara mea nepreţuită. Eu îţi doresc binele şi inima Mea îţi aparţine. Căci doresc din tot sufletul să-ţi fac numai bine.
Te rog, nu uita: Eu pot să-ţi arăt şi să-ţi dăruiesc lucruri mari şi minunate. Dacă Mă vei căuta, mă vei găsi. Dar, trebuie să Mă cauţi cu inima şi cu sufletul tău. Mă vei găsi numai prin dragostea şi inima ta. Dacă te vei gândi la Mine şi Mă vei căuta, îţi voi da tot ce-ţi doreşte inima. Pentru că Eu, sunt Dătătorul de viaţă şi fericire.
Eu îţi dau visul şi, tot Eu, ţi-l şi împlinesc.
Dragul Meu, pentru tine pot să iau o stea de pe cer şi să ţi-o aşez în palmă. Căci, pentru tine am împodobit cerul cu stele.
Eu sunt Cel care îţi dă lumina ochilor, raza soarelui, viaţa şi sănătatea.
Eu te-am ridicat în braţele Mele şi Maica Domnului te-a legănat lângă inima Ei.
Eu sunt Cel care îţi dă tărie, dar şi Tatăl alintător în toate necazurile tale. Căci Eu îţi sunt râsul de bucurie şi lacrima de durere când inima ţi-e zdrobită.
Eu sunt întotdeauna, fără ca tu să ştii, mereu aproape de tine şi de inima ta. Pentru că Eu sunt chiar inima ta. Şi, aşa cum un păstor îşi strânge mieii în braţe, tot aşa te port şi Eu mereu, în chiar inima Mea.
Dragul Meu, va veni o zi când Eu îţi voi şterge toate lacrimile tale.
Va veni o zi când tu vei cunoaşte mântuirea, fericirea şi nemurirea cerurilor Mele veşnice. Atunci nu va mai fi nici o lacrimă în ochii tăi şi alinarea Mea va şterge toată suferinţa avută vreodată pe văile plângerii. Şi vei uita tot greul avut pe Pământ.
Eu sunt Ler Dumnezeu.
Iată, Eu te iubesc aşa cum L-am iubit şi pe Fiul Meu, pe Iisus Hristos. Prin El, ţi-am dat darul Învierii şi toată dragostea Mea ţie ţi-am descoperit-o. Fiul Meu îmi este întru totul asemenea. Aşa îmi eşti şi tu. Numai că El este singurul Meu Fiu din eternitate.
Oamenii Pământului sunt cu toţi copiii Mei dragi.
Iisus a coborât pe Pământ acum 2000 de ani să-ţi aducă ţie dragostea Mea şi darul iertării păcatelor. Acum, dacă greşeşti, ai o cale de iertare prin inima Fiului Meu şi prin Sfânta Sa Înviere.
Eu L-am trimis în lume pe singurul Meu Fiu, pentru ca cei care cred în El să aibă viaţă veşnică. Prin Moartea şi Învierea Lui, Eu însumi am stat pe Crucea Golgotei, pentru toţi copiii Pământului.
Învierea lui Iisus este Iubirea, Gloria cerului şi Darul Mântuirii.
Dacă primeşti darul Învierii Fiului Meu, pe Mine Mă primeşti.
Şi vei rămâne alături de Mine în câmpiile cereşti.
Întoarce-te din nou acasă, în ţara ta, şi vei avea parte de cea mai mare sărbătoare pe care a cunoscut-o vreodată istoria.
Dragul Meu, Eu sunt Tatăl tău. Singurul tău tată adevărat. Căci, ţi-am fost tată încă pe când tu nu erai decât în gândul Meu şi al Maicii Domnului.
Eu Ţi-am fost dintotdeauna Tată şi-ţi voi rămâne întotdeauna Tată.
Te iubesc, dragul Meu.
Vrei şi tu să fii copilul Meu adevărat?
Scumpul Meu, orice Mi-ai răspunde, Eu te iubesc cu aceeaşi dragoste nemuritoare ca întotdeauna şi te aştept să te alint în braţele Mele.
Vino la Mine. Te aştept.

Cu dragoste, Tatăl tău.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5