Din “Planul anual de furnizare produse alimentare pentru cele mai defavorizate persoane” din Uniunea Europeană

Aplicarea “Planului european de ajutoare alimentare” presupune derularea unei procedurti de achiziţie publică în conformitate cu reglementările europene specifice schemei de furnizare de alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din uniunea Europeană şi a legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice, respectiv OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Numărul total de persoane defavorizate cuprinse în program la nivelul ţării este de 1.462.000, iar cantităţile de produse ce fac obiectul sprijinului sunt 7 kg zahăr şi respectiv 20 făină de grâu de persoană.

Achiziţionarea şi distribuirea ajutorului comunitar – făină

Pentru furnizarea de făină a fost depusă o ofertă, de către Rompan Proiect Service SA, împreună cu 7 subcontractori, fabrici de făină din România.

Obiectul contractului îl constituie furnizarea a 30.530 tone de făină albă de grâu. Contravaloarea cantităţii de făină ce va fi achitată de către APIA furnizorului este de 54.060.692,20 lei.

În plus, achizitorul (APIA) va deconta furnizorului cheltuieli de transport a făinii, în limita sumei de 1.800.048,80 lei fără TVA, pe bază de documente justificative, la un tarif unitar de 58,96 lei/tona de făină furnizată.

Facem precizarea că preţul pe kilogramul de făină furnizat în cadrul programului este de 1,83 lei, în condiţiile în care pe piaţă acest produs este comercializat la un preţ mediu pe kilogram, de 2,5 – 2,6 lei.

Situaţia furnizărilor şi a distribuţiei zahărului şi făinii în cadrul Programului European de Ajutorare a Defavorizaţilor (PEAD) 2008

A.Zahăr

Urmare convenirii cu furnizorul de zahăr a graficului de livrări, acestea au început în data de 28.08.2008.

Graficul a fost structurat astfel încât să se asigure livrarea începând din estul ţării, acoperind în prima perioadă distanţele mari faţă de locul de expediere, urmând ca zonele de vest să fie aprovizionate în ultima jumătate a trimestrului IV 2008.

Având în vedere dificultăţile de ordin logistic întâmpinate, la nivel naţional au fost identificate numai 18 depozite unde se va depozita zahărul, celelalte judeţe fiind arondate la acestea.

În judeţul Bistriţa-Năsăud, depozitul este la Şieu Odorhei.

Până în prezent nu au fost înregistrate abateri de la graficul de furnizări şi nici diferenţe sau neconformităţi referitoare la cantitatea şi calitatea zahărului furnizat, partenerul respectându-şi obligaţiile contractuale.

Cantităţile zilnice furnizate în prezent de contactant sunt de 189 tone pe zi pe depozit (9 tiruri a 21 t).

Făină

Furnizarea acestui produs a început la 1 septembrie 2008, conform graficului de livrări, la nivel naţional efectuându-se de către subcontractanţii titularului câştigător al licitaţiei.

Livrarea se face în depozite existente în fiecare judeţ, în Bistriţa-Năsăud la Şieu Odorhei, puse la dispoziţie de autorităţile locale, MIRA, sau chiar de furnizor.

C

antităţile medii zilnice furnizate sunt de 300 tone.

Concomitent cu furnizarea produselor la depozite, autorităţile publice locale au început distribuţia acestora către beneficiari, pe baza listelor întocmite anterior de MMFES şi pe baza cărora s-a făcut alocarea cantitativă a produselor pe fiecare judeţ în parte.

Atribuţii în derularea PEAD 2007/2008, ce revin instituţiilor implicate, în conformitate cu prevederile HG nr. 410/2008 şi HG 786/2008 pentru completarea HG 410/2008

Ministerul Internelor şi al Reformei Administrative (MIRA)

a)pune gratuit la dispoziţia MADR pentru derularea PEAD 2008 depozitele rezervelor de stat prevăzute în protocolul de colacorare;

b)comunică la MADR alte depozite ale rezervelor de stat pe care le poate pune gratuit la dispoziţia derulării PEAD 2008, cu capacităţi şi adrese, urmărind o acoperire teritorială echilibrată;

c)solicită prefecturilor identificarea de noi spaţii de depozitare, la nivelul fiecărui judeţ, ce pot fi utilizate gratuit pentru derularea PEAD 2008 şi comunică date complete despre acestea la MADR;

d)asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor cuprinse în planul annual la locul de distribuire a alimentelor;

e)coordonează prin instituţia prefecturii la nivel teritorial derularea PEAD 2008 pentru crearea cadrului organizatoric necesar aplicării punctului 3a), creează un grup de lucru cuprinzând reprezentanţii instituţiilor implicate.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (ANRS)

Pune la dispoziţia Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene, ca structuri subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale spaţiile disponibile din unităţile teritoriale.

Direcţiile Judeţene Agricole şi de Dezvoltare Rurală

a)asigură gestiunea depozitelor ce vor fi folosite în cadrul PEAD 2008, aflate pe raza judeţului de competenţă, indiferent de proprietatea acestora sau cine le pune la dispoziţie;

b)au responsabilitatea distribuirii către autorităţile publice locale a produselor repartizate pe localităţi;

c)primesc ajutoarele alimentare de la operatorii economici, respectiv SC ROMPAN SERVICE SA pentru făină şi SZENTLORINCKATAI COOP KFT pentru zahăr, asigură depozitarea acestora, le eliberează autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ;

d)au obligaţia de a întocmi documentele de evidenţă (procesele verbale de predare-primire a produselor ce vor fi semnate cu reprezentantul furnizorului);

e)primesc documentele care atestă calitatea produselor, eliberate de furnizor (certificatul de calitate şi declaraţia de conformitate în original). Procesele verbale de predare-primire şi documentele care atestă calitatea, în original, vor fi înmânate reprezentanţilor APIA în vederea transmiterii acestora la original, vor fi înmânate reprezentanţilor APIA în vederea transmiterii acestora la sediul central;

f)la primirea produselor în depozitele gestionate, întocmesc procesul verbal de predare-primire cu operatorul economic, nota de intrare-recepţie, solicită certificatul de calitate, certificatul de conformitate. Intrările în depozite se fac conform graficului de livrări comunicat de APIA.

La solicitarea operatorului economic şi cu acordul DADR, graficul poate fi modificat (devansare şi întârziere de livrări) cu respectarea însă a cantităţilor lunare prevăzute în graficul iniţial şi informarea APIA înainte de data de livrare modificată;

g) pe timpul depozitării asigură evidenţa fizică (intrări/ ieşiri/ stoc) a primirilor de ajutoare alimentare, pe loturi recepţionate;

h. la eliberare întocmesc, cu reprezentantul autorităţilor locale, documentul care atestă ieşirile din gestiune;

i. sesizează la APIA în maxim o lună de la recepţie, deficienţe calitative ascunse care nu au putut fi identificate la recepţie;

j. păstrează separat în arhivă toate documentele privind gestiunea şi derularea PEAD 2008 pe o perioadă de 3 ani de la 31.12.2008;

k. întocmesc un raport lunar de gestiune şi un raport final de distribuţie împreună cu reprezentanţii consiliilor judeţene, rapoarte ce vor fi transmise la APIA;

l. permit accesul autorităţilor competente în vederea verificării gestiunii;

m. MADR, alături de APIA, organismul de certificare şi reprezentanţii împuterniciţi ai Comisiei Europene, precum şi alte organe împuternicite, care sunt competente în ceea ce priveşte supravegherea plăţilor făcute din Fondul European de Garantare Agricolă, verifică documentele operatorilor economici şi ale organismelor implicate în punerea în aplicare a planului, în legătură cu returnarea mijloacelor financiare plătite, necuvenite, în controalele efectuate conform prevederilor care reglementează finanţarea politicii agricole comune.

APIA

a. comunică la DADR, până în 25 iulie 2008, depozitele acceptate pentru derulare din lista celor propuse, cât şi depozitele puse la dispoziţie de MIRA – ANRS, a căror gestiune urmează să fie asigurată de DADR;

b. comunică la DADR graficul de livrări definitivat, după consultarea cu operatorii economici şi MADR;

c. transmite la DADR formularele ce vor fi utilizate în derularea PEAD 2008 sau conţinutul care trebuie respectat la redactarea acestora;

d. comunică la DADR persoanele de contact ale operatorilor economici selecţionaţi;

e. ţine legătura operativă cu persoanele desemnate la nivelul fiecărui DADR, conform punctului 4i;

f. sancţionează neregulile, conform, prevederilor Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992, cu modificările şi completările ulterioare;

g. prin structurile teritoriale, asigură verificarea materială şi contabilă a primirii, păstrării şi distribuirii ajutoarelor alimentare, pe toată durata derulării PEAD, la toate nivelurile lanţului de distribuţie, inclusiv la nivel local şi depozitele gestionate de DADR;

h. informează operativ DADR asupra modificărilor sau aspectelor care pot modifica derularea PEAD;

i. colectează procesele verbale-primire în original, documentele care atestă calitatea produselor (certificat de calitate, declaraţia de conformitate – în original) şi le transmite la APIA (sediul central);

Autorităţile publice locale. Consiliile judeţene şi primăriile

a. identifică şi întocmesc liste cu persoanele beneficiare ale PEAD, conform criteriilor de eligibilitate stabilite de HG 410/2008. Listele vor avea şi rubrică de semnătură de primire şi date de identificare ale persoanei beneficiare şi vor fi documente justificative ale distribuirii pe plan local;

b. desemnează şi comunică la APIA persoanele responsabile cu derularea PEAD în cadrul fiecărui Consiliu Judeţean;

c. preiau din depozitele utilizate în cadrul PEAD şi gestionate de DADR, pe bază de documente, conform punctului 3 g, ajutoare alimentare pentru distribuire locală pe baza listelor de la lit.a;

d. ţin legătura şi consultă permanent MMFES asupra procedurii şi modalităţii de colectare a datelor personale şi transmit, la solicitarea acestuia, documentele de evidenţă a datelor personale, precum şi informări privind stadiul derulării activităţilor ce le revin în cadrul implementării planului anual;

e. au responsabilitatea distribuirii produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din România şi obligaţia de a întocmi documentele de evidenţă a activităţii şi de a permite accesul autorităţilor competente în vederea verificării acestora;

f. toate documentele referitoare la distribuţie în cadrul PEAD 2008 (listele şi dosarele personale care atestă eligibilitatea) vor fi centralizate la nivelul consiliilor judeţene şi păstrate separat în arhivă pe o perioadă de cel puţin trei ani de la 31 decembrie 2008

g. împreună cu DADR-urile, întocmesc un raport final de gestiune şi distribuţie care cuprinde: cantităţile de produse primite pe sortimente, cantităţile distribuite pe sortimente, numărul de persoane beneficiare, cantităţile pe beneficiar etc.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]