În luna noiembrie, a patra licitaţie pentru atribuirea parcelelor în Parcul Industrial

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, ale Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistriţa, nr. 157 din 26.11.2015 privind mandatarea societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L., în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sărata, societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L., cu sediul în Bistriţa, strada Nicolae Titulescu nr. 6, în calitate de administrator al Parcului Industrial Bistriţa Sud, organizează în perioada 01 noiembrie – 30 noiembrie 2016 o licitaţie publică deschisă în vederea cesionării temporare şi cu titlu oneros a dreptului de folosinţă şi de exploatare asupra parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Bistriţa Sud, situat în Municipiul Bistriţa, localitatea componentă Sărata.
 
Destinaţia parcelelor o reprezintă construcţia de hale / clădiri pentru activităţi de producţie şi / sau servicii.
 
Durata maximă a cesiunii dreptului de folosință asupra parcelelor (unităţilor) este de 49 (patruzecişinouă) ani, începând de la data semnării contractului de administrare şi de prestări servicii conexe.
Documentaţia pentru licitaţie este disponibilă pe site-ul www.bizpark.ro.
Depunerea ofertelor se va face în perioada 01 noiembrie – 30 noiembrie 2016, care reprezintă ultima zi de depunere a ofertelor, la următoarea adresă: Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L., cu sediul în Bistriţa, strada Nicolae Titulescu nr. 6.
 
Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 30 noiembrie, la ora 14.00, la sediul Societăţii Business Park Bistriţa Sud S.R.L., cu sediul în Bistriţa, strada Nicolae Titulescu nr. 6.
 
Relaţiile suplimentare pot fi obţinute la sediul Business Park Bistriţa Sud S.R.L., la numărul de telefon 0752/043404 sau la adresa de e-mail [email protected], persoane de contact dl. Iulius Dumitru sau dl. Radu Harpa.
 
Se vor prezenta următoarele documente, în termenul specificat în anunţ:
a. scrisoare de intenţie, care să arate: activităţile ce urmează a se desfăşura pe terenul care va face obiectul contractului de administrare şi prestări servicii conexe, cuantumul minim al investiţiei la care se angajează ofertantul şi numărul minim de locuri de muncă pe care intenţionează să le creeze;
b. declaraţie notarială că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la „Cerinţe de calificare” din Regulamentul de organizare şi funcționare al parcului industrial – original;
c. informaţii generale despre ofertant – original;
d. dovada constituirii garanţiei de participare în cuantum de 10.000 lei (ordin de plată sau recipisă de consemnare) – original, însoţită de un angajament semnat de către ofertant în favoarea societăţii-administrator privind condiţiile executării garanţiei (conform modelului anexat) – original.
Garanţia va fi valabilă minimum 90 de zile şi va fi executată într-una din următoarele situaţii:
- ofertantul îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului;
- ofertantul câştigător refuză încheierea contractului.
e. organigrama companiei ofertante – original;
f. certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului – original;
g. copie de pe ultimul bilanţ contabil anual depus la organul fiscal teritorial;
h. certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul statului şi contribuţii sociale – original;
i. certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale – original;
j. certificat de cazier fiscal – original;
k. experienţa ofertantului în ceea ce priveşte activitatea ce va fi desfăşurată în parcul industrial – original;
l. dovezi care să ateste accesul la facilităţi de creditare / modalitatea prin care va finanţa lucrările;
m. informaţii despre calificările tehnice ale ofertanţilor;
n. plan de afaceri din care să reiasă viabilitatea afacerii pe care urmează să o deruleze în parc;
o. istoricul litigiilor.
 
Ofertanţii vor depune obligatoriu toate actele solicitate în limba română, într-un plic sigilat.
 
Termenul de valabilitate al ofertei depuse este de 90 de zile începând cu data depunerii acesteia.
 
După evaluarea dosarelor depuse, toţi ofertanţii vor fi notificaţi asupra rezultatelor evaluării.
 
Ofertanţii ale căror documentaţii au fost declarate admise vor fi invitaţi la semnarea contractului de administrare şi prestări servicii conexe în termenul de valabilitate al ofertei.
 
Solicitarea informaţiilor suplimentare referitoare la documentaţia de licitaţie şi la condiţiile de participare la procedură va fi adresată în scris Societăţii Administrator, pe adresa de email: [email protected].
Puteţi descărca documentaţia pentru licitaţie accesând următorul link – Documentatie Licitatie BUSINESS PARK BISTRITA SUD
 
Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L.

Prin administrator,

Iulius Dumitru

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5