Suplimentul "Răsunetul Cultural", realizat de Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud şi USR Cluj

Povestea unei ediţii

La început a fost IDEEA. Ideea realizării unei ediţii critice Pavel Dan. Ideea aceasta a avut-o, recunosc, Andrei Moldovan, cu câţiva ani în urmă, prin 2009, dacă nu mă înşel. Într-o zi de aprilie capricios, dacă bine-mi mai aduc aminte. În faţa unei cafele aburinde. „Nu te tentează?, m-a întrebat Andrei, după o discuţie pe tema scriitorului născut, cu mai bine de-un secol în urmă, în Tritenii de Sus, satul meu natal. Nu-ţi surâde ideea?”

De surâs, mi-ar surâde, mă gândeam atunci, dar de la acest surâs până la ediţia critică Pavel Dan e cale lungă, greu de străbătut, mai ales când, obligat să-ţi croieşti singur calea, drumul, constaţi că îţi lipsesc „uneltele” de lucru. Ce ştiam eu atunci despre o ediţie critică? Mai nimic. Şi, fără o pregătire filologică, puţine şanse de a duce la bun sfârşit un astfel de proiect. Ceea ce i-am şi mărturisit, atunci, pe loc, lui Andrei Moldovan, dar el s-a arătat mai optimist decât mine. „O să înveţi repede, mi-a zis. Şi, după ce te apuci de lucru, îţi garantez că n-o să-l mai laşi din mână. Ai să vezi. Totul e să vrei. Ce zici?”. Ce era să zic? „Vreau!”

Şi m-am apucat de treabă. Sub atenta îndrumare a prietenului meu, critic literar, cunoscut şi recunoscut pe plan naţional.

Am început prin a aduna materialele necesare. Mi-am completat ediţiile care-mi lipseau din bibliotecă. Am căutat, apoi, revistele în care-şi publicase autorul nuvelele. Ştiam (din ediţia lui Cornel Regman, prima ediţie critică, parţială, a operei lui Pavel Dan) că în timpul vieţii scriitorul publicase, în periodice, 24 de texte literare. Am găsit toate revistele cu pricina la Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca şi Biblioteca Academiei, filiala Cluj. Am xeroxat ceea ce mă interesa şi le-am luat cu mine. Alte două nuvele, rămase în manuscris după moartea scriitorului, le-a publicat Cornel Regman în ediţia sa din 1965. În total, deci, 26. La acestea am adăugat cele din volumul Ultimul capitol, ediţie îngrijită, prefaţată şi adnotată de Nicolae Florescu (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1976), volum care conţine 32 de schiţe, povestiri, fragmente, rămase de Pavel Dan în manuscris. În total: 58. Toate acestea au făcut obiectul primelor două volume ale deja proiectatei ediţii critice integrale. În trei volume. În primul volum, prefaţat cu un amplu şi foarte documentat Studiu introductiv (44 de pagini) de Andrei Moldovan, urmat de Cronologie şi Notă asupra ediţiei, de Aurel Podaru, am inclus cele 17 schiţe şi nuvele selectate şi pregătite de autor pentru ediţia princeps, apărută postum, în 1938. Am stabilit ca text de bază cel din prima ediţie, aceasta fiind şi opţiunea scriitorului. La Addenda am inclus Prezentarea lui Ion Chinezu, primul studiu critic, de amploare, asupra operei lui Pavel Dan, care prefaţează ediţia din 1938, îngrijită de criticul clujean. Volumul mai cuprinde un amplu capitol de Note şi variante (cu post bibliografic pentru fiecare scriere în parte), Tabloul ediţiilor, Ediţii în limbi străine, Monografii, studii, evocări în volume. Volumul II cuprinde cele 7 schiţe şi nuvele publicate în reviste, dar neincluse de autor în ediţia postumă, 2 texte (despre care am vorbit deja) publicate pentru prima oară de Cornel Regman în ediţia sa de Scrieri, precum şi textele care alcătuiesc volumul Ultimul capitol. În total, 41 de texte, urmate de Note şi variante (cu post bibliografic pentru fiecare scriere în parte). Volumul III cuprinde: Jurnal, Corespondenţă, Literatură populară. Caiete, ediţie îngrijită de Aurel Podaru, prefaţă de Andrei Moldovan (Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2007), precum şi un mic capitol Varia. La care se mai adaugă Note şi comentarii (la scrierile din acest volum), un Glosar, Indice de nume şi Indice toponimic pentru toate cele trei volume.

În lipsa manuscriselor (la care nu am avut acces!), am făcut colaţionarea cu textele  din ediţia din 1938, luat ca text de bază, pentru primul volum al ediţiei critice, cu celelalte ediţii de referinţă, precum şi cu  cele din periodice.

Cele trei volume ale ediţiei critice erau gata de tipar în luna aprilie 2013 (exact la 4 ani de la demararea proiectului!) şi au apărut (într-o superbă ţinută grafică, în casetă) în iunie 2013 (nu 2012, cum („strategic”) se menţionează pe pagina de titlu!), la Editura Eikon din Cluj. Cu sprijinul financiar oferit de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (preşedinte Radu Moldovan), prin Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud (director Ioan Pintea). Ediţia a fost prezentată, pentru prima oară, la Festivalul de Carte Transilvania (21-25 iunie 2013), de către scriitorii Constantin Cubleşan, Andrei Moldovan şi Ioan Pintea. A fost un succes (părerea mea!).

Să vedem însă, cum va fi receptată de critică?, mă gândeam după Festival. Şi am văzut: 18 cronici şi recenzii! Multe dintre acestea (13) au apărut în reviste ale Uniunii Scriitorilor din România sau care apar sub egida acesteia. Semnate de critici recunoscuţi pe plan naţional. Pentru exemplificare, oferim cititorilor „Răsunetului cultural” câteva extrase din aprecierile critice apărute pe marginea acestei ediţii.

 „Între acestea, trebuie să aşezăm la loc de frunte recent apăruta ediţie critică integrală a operei lui Pavel Dan, realizată de Aurel Podaru. Este, inutil să adaug, prima ediţie integrală din opera acestui prozator, dispărut tragic la o vârstă neverosimil de tânără (30 de ani), şi, totodată, o ediţie critică riguroasă, care valorifică tot ce s-a descoperit până acum în materie de Pavel Dan.

Să mai spun, în încheiere, că ediţia Pavel Dan este un eveniment şi un act de cultură ce merită salutat” (Răzvan VONCU, Pavel Dan în ediţie critică integrală, „ România literară”, nr. 27, 5 iulie 2013, p. 16).

*

„Cu un aparat critic de peste 270 de pagini, atent şi scrupulos elaborat, «Operele» lui Pavel Dan ne propun aşadar nu doar integralitatea scrierilor autorului, ci şi un important document de istorie literară, întocmit după toate regulile ştiinţifice.

Comparabil în anumite privinţe cu demersul lui N. Gheran în ceea ce priveşte opera lui Rebreanu, volumul îngrijit de Aurel Podaru reprezintă înainte de toate un omagiu adus operei lui Pavel Dan. (…). Nu în ultimul rând, ediţia va constitui o statornicire definitivă, credem noi, a poziţiei acestuia între numele scriitorilor de referinţă ai literaturii române”. (Vasile VIDICAN, O carte de referinţă, „Răsunetul cultural”, nr. 4,  iulie 2013, p. II).

*

   “Impresionante sunt secţiunile de Note şi variante sau Addenda, alcătuite cu acribie filologică şi cu mare grijă pentru corectitudine biobibliografică. Se reproduc texte esenţiale (cum este Prezentarea semnată de Ion Chinezu în ediţia princeps), iar bibliografiei, în toate secţiunile ei, nu cred că i se pot găsi omisiuni esenţiale. Aşa cum Studiul introductiv, semnat de Andrei Moldovan, prezintă şi etapele receptării critice a operei lui Pavel Dan şi trăsăturile esenţiale ale prozei sale, care-i conferă originalitate în istoria literaturii române”. (Ion BUZAȘI,  Pavel Dan într-o nouă ediție critică,Mişcarea literară”, nr. 2, aprilie- mai-iunie 2013, p. 53).

*

“Realizată de doi distinşi cărturari bistriţeni, Aurel Podaru şi Andrei Moldovan (studiul introductiv), la editura clujeană Eikon, ediţia are trei volume şi valorifică integral scrierile lui Pavel Dan publicate până în acest moment, ca şi integralitatea informaţiilor existente despre autor şi opera sa, inclusiv în limbi străine.

Principalul merit al ediţiei, subliniat ca atare şi de autorul studiului introductiv, Andrei Moldovan, este acela că recuperează toate dimensiunile operei lui Pavel Dan, inclusiv cea binecunoscută, de nuvelist, probând cu argumentele textului că acesta „nu poate rămâne prizonierul unui ardelenism literar românesc, atins sau nu de bunăvoinţa unor istorii şi dicţionare literare”. (Radu CONSTANTINESCU, Pavel Dan, ediţie critică integrală, “Ziarul de Duminică”, 6 sept. 2013)..

*

“Omul de cultură Aurel Podaru (consătean cu scriitorul), trăitor la Beclean, a reuşit să ne ofere în acest an o surpriză de proporţii: o ediţie critică Pavel Dan în trei volume, pe care a dat-o la iveală Editura Eikon, cu o prefaţă de Andrei Moldovan. (…). Intitulată Opere, această serie este concepută ca o ediţie completă, însoţită de cronologie, notă asupra ediţiei, variante, note şi comentarii, indici, corespondenţă, tabloul ediţiilor, glosar, studii, articole şi recenzii, persoane şi personaje, evocări în volume, addenda etc. (…). Este o muncă de o calificare extremă pe care Aurel Podaru a dus-o la capăt cu maximum de exigenţă, adunând la un loc întreaga creaţie a lui Pavel Dan tipărită în volume, în periodice, în manuscris, lista traducerilor în limbi străine. Atât editorul, cât şi prefaţatorul şi-au dat interesul ca noua formă pe care au adoptat-o să fie şi cea care să răspundă la toate cerinţele şi exigenţele publicului sau specialiştilor”. (Mircea POPA, Ediţia critică Pavel Dan, “Arca”, nr. 10-11-12, oct.-nov.-dec. 2013, p.144-146).

 

*

“Noua ediţie critică Pavel Dan  – ce se va numi de aici înainte Ediţia Podaru -  e înzestrată de curator cu o Cronologie, riguroasă, bine informată, completând goluri biobibliografice, de o Notă asupra ediţiei ce informează cititorul asupra menirii temeinicei lucrări editoriale, asupra procedurilor intrinseci şi adiacente, învecinate procesului, ne informează totodată despre structura lucrării: trei volume, însumând toate scrierile lui Pavel Dan.” (A. I. BRUMARULa o ediţie, “Familia”, nr. 3, martie, 2014, p. 110-111).

*

“Cele trei volume ale acestei ediţii critice de referinţă îmbină prielnic efortul benedictin şi acribia filologică ale lui Aurel Podaru cu fraza critică, suplă, eseistică a lui Andrei Moldovan.” (Viorel MUREŞAN,  O ediţie critică de referinţă, “Caiete Silvane”, nr. 3, martie, 2014, p. 5).

*

„Ne oprim azi asupra unui moment Pavel Dan: Pavel Dan – Opere, în trei volume, ediţie realizată de Aurel Podaru, ca să facem un mic ocol prin Bistriţa, apoi pe la Beclean, unde pulsează o viaţă culturală care ar trebui să ne atragă atenţia. Care are lideri, personalităţi, reviste, cenacluri foarte importante pentru înţelegerea spiritului ardelean, azi.

Amplul studiu introductiv al lui Andrei Moldovan, cercetare întrutotul remarcabilă, nu uită a reveni asupra cercetătorilor operei. Au fost mulţi, de un devotament fără fisură, de la Constantin Cubleşan, cu excelentul volum Opera literară a lui Pavel Dan, la Gabriela Chiciudean, de la Monica Lazăr la Andrei Moldovan, prefaţatorul numeşte studii importante ale operei semnate de Mircea Zaciu, Mircea Braga, Ion Oarcăsu, Aurel Sasu, Ion Buzaşi, Victor Cubleşan, Gheorghe Glodeanu şi mulţi alţii. Opera lui Pavel Dan a fost una de referinţă pentru cercetător iar aceste trei volume par a încheia un cerc care poate defini, cum se cuvine, un timp al scrisului”. (Cornel UNGUREAN,Pavel Dan, din Bistriţa către Timişoara”, Orizont, nr. 8, august, 2013, p. 2)

Au mai scris (la fel de elogios!) despre ediţie: Nicolae Prelipceanu, Alexandru Ruja, Gheorghe Glodeanu, Gabriela Chiciudean, Amalia Lumei, Michaela Bocu, Mircea Ioan Casimcea, Victor Ştir, Menuţ Maximinian şi Cornel Cotuţiu. Dar povestea încă nu s-a terminat, credem noi. Ea va continua.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5