Primăria comunei Mărişelu angajează Consilier la Compartimentul achiziții publice și mediu

         Primăria comunei Mărișelu, cu sediul în comuna Mărișelu, sat Mărișelu, nr. 150, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână de:

         1. Consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul achiziții publice și mediu – 1 post

Condiţii de participare la concurs:

         Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

         a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

         b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

         c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

         d) are capacitate deplină de exerciţiu;

         e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

         f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

         g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

         h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

         i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

         j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

          k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

         Condițiile specifice de participare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de studii: științe administrative.

- vechime în specialitatea studiilor 0 ani.

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 465 coroborat cu prevederile art. 613 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

-  în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere - selecţia dosarelor;

- în data de 19.06.2023, ora 10:00 - proba scrisă;

- în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise – interviul.

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Primăriei comunei Mărișelu, comuna Mărișelu, sat Mărișelu, nr. 150, județul Bistrița-Năsăud.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare și se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Comunei Mărișelu (www.comunamariselu.ro – secțiunea Primărie – Organizare, Carieră) precum și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 16.05.2023 - 06.06.2023 (inclusiv) de luni până joi, între orele 08:00 - 16:00, respectiv vineri între orele 08:00 - 13:30, la sediul Primăriei comunei Mărișelu, sat Mărișelu, nr. 150, județul Bistrița-Năsăud și vor cuprinde următoarele documente:

1) formularul de înscriere;

2) curriculum vitae, modelul comun european;

3) copia actului de identitate;

4) copii ale diplomelor de studii;

5) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, sau extras din registrul general de evidență al salariaților;

Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut (postat pe site-ul www.comunamariselu.ro – secțiunea Primărie – Organizare, Carieră) trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată.

6) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii, cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

8) cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;

9) Declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere  sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Copiile de pe actele sus menționate se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

pentru ocuparea funcției publice, pe durată nedeterminată, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Achiziții Publice și Mediu

1. Constituția României, republicată.

Cu tematica: TITLUL II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu tematica: CAPITOLUL I Principii şi definiţii și CAPITOLUL II Dispoziţii speciale.

3. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu tematica: CAPITOLUL II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Cu tematica: Titlul I Dispoziții generale și Titlul II Statutul funcționarilor publici.

5. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Cu tematica: Capitolul XII - Protecţia aşezărilor umane; Capitolul XIV - Atribuţii şi răspunderi: Secţiunea a 2-a - Atribuţii şi răspunderi ale altor autorităţi centrale şi locale și Secţiunea a 3-a - Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice.

6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu tematica: Capitolul II Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public - Secțiunea I Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public; și Capitolul III Sancţiuni

7. Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată;

Cu tematica: CAPITOLUL III Elaborarea actelor normative; CAPITOLUL IV    Redactarea actelor normative

Anunțul, bibliografia pentru concurs, fișa postului, precum și formularele necesare pentru înscriere, se afișează pe site-ul www.comunamariselu.ro (secțiunea Primărie – organizare, carieră) începând cu data de 16 mai 2023.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0263272710, fax. 0263272585, tel. mobil: 0787866134, e-mail: [email protected], persoană de contact Domnița Zăvoian, secretar general.

Primar,

Horea-Călin Petruț

 

 

Comentarii

16/05/23 15:05
classA

Tocmai ce au fost înghețate angajările la stat chiar deunăzi prin OUG Nr 34 așa-zisă a austerității!!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5