Activitatea biroului de urbanism în anul trecut

Funcţionând în cadrul Primăriei oraşului Beclean, Oficiul de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, are următoarele atribuţii¬:

- analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice legal aprobate,

- formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatoriu pentru proiectarea investiţiilor,

- avizare documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi eliberarea certificatelor de urbanism,

- stabilirea avizelor şi acordurilor legale necesare autorizării,

- verificarea documentelor depuse în vederea eliberării autorizaţiilor de construire, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale,

- obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism necesare emiterii acordului unic, altele decât cele care intră in competenţa beneficiarului,

- verificarea existenţei documentului de plată a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiilor

- eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General, Planului Urbanistic Zonal şi Planului Urbanistic de Detaliu, aprobate şi urmărirea actualizării taxelor de autorizare la finalizarea lucrărilor de construcţii de către titularii acestora,

- implementarea Planului Urbanistic Zonal şi a Planului Urbanistic de Detaliu aprobate de consiliul local,

- desfăşurarea acţiunilor pentru consultarea cetăţenilor şi aducerea la cunoştinţă publică a P.U.G. şi P.U.Z. elaborate,

- asigurarea consultării fişelor tehnice de către reprezentanţii furnizorilor de utilităţi urbane în vederea obţinerii acordului unic,

- întocmirea şi emiterea acordului unic,

- întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor de construire,

- verificarea conţinutului documentelor depuse pentru eliberarea certificatului de urbanism,

- restituirea documentaţiilor incomplete, cu menţionarea în scris a datelor şi elementelor necesare pentru completarea documentaţiei,

- determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate referitor la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism,

- asigurarea pregătirii şi prezentării documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri unice

- asigurarea transmiterii către organismele abilitate pe plan local a fişelor tehnice specifice şi obţinerea avizelor şi acordurilor pentru apărarea civilă, protecţia mediului, P.S.I, sănătatea populaţiei,

- înregistrarea autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism emise în registre speciale în ordinea în care sunt emise,

- redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire,

- actualizarea taxei de autorizare şi asigurarea încasării acesteia la finalizarea lucrărilor pentru care s-au eliberat autorizaţii de construire,

- ştampilarea autorizaţiilor de construire şi a documentaţiilor aferente potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr. 1943/2005,

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, cu respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate,

- obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, altele decât cele care intră în competenţa beneficiarului,

- conducerea evidenţei nomenclatorului stradal al oraşului Beclean şi a localităţilor componente,

- participarea la întocmirea recepţiei lucrărilor pentru construcţiile executate în baza unor autorizaţii de construire, întocmirea proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, în vederea înscrierii construcţiilor în evidenţele de C.F.

- atribuirea numerelor la imobilele existente şi nou construite,

- asigurarea trasării aliniamentului reţelelor de drumuri prevăzute în planurile urbanistice,

- urmărirea îmbunătăţirii continue a aspectului oraşului şi a localităţilor componente din punct de vedere urbanistic,

- colaborarea cu diferite organisme şi organizaţii pentru realizarea unor obiective de investiţii, efectuarea de studii pentru realizarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, de studii pentru reabilitarea sistemelor de iluminat, circulaţie, programe şi proiecte în domeniul urbanistic,

- iniţierea propunerii de programe speciale de prevenire a degradării monumentelor istorice din oraş,

- urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii,

- colaborarea cu celelalte servicii şi direcţii din primăria oraşului, precum şi cu unităţile de învăţământ din oraş pe probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului,

- întocmirea referatelor şi rapoartelor pentru problemele , cererile şi activităţile care cad în sarcina serviciului de urbanism,

- stabilirea taxei datorate de persoana care a obţinut autorizaţia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie, conform prevederilor legale, la finalizarea termenului de execuţie a lucrărilor de construire, dar nu mai târziu de 15 zile de la data expirării autorizaţiilor de construire.

- elaborarea şi aplicarea Regulamentului local de urbanism,

În perioada anului 2010 compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Beclean a emis un număr de 230 Certificate de urbanism, după cum urmează,

- 96 - pentru branşamente de apă, electrice, TV cablu şi gaze naturale

- 54 – pentru construirea de case de locuit

- 58 – pentru alte lucrări de modernizări, împrejmuiri, parcelări teren, anexe gospodăreşti,garaje, alte lucrări.

- 12 – mansardări case de locuit

- 1 – modernizare sediu BCR

- 9 – anexe gospodăreşti

Tot în aceeaşi perioadă s-au emis 152 de Autorizaţii de construire, după cum urmează,

- 75 - pentru branşamente de apă, electrice , gaze naturale

- 41 - pentru construirea de case de locuit

- 23 - pentru alte lucrări, împrejmuiri, schimbări de destinaţii,anexe gospodăreşti, garaje

- 1 – bazin de înot şcolar

- 1 – demolare

- 4 – extinderi şi modernizări case de locuit

- 3 – anexe gospodăreşti

- 1 – bloc ANL cu 64 de apartamente

- 1 – sediu judecătorie

- 1 – modernizare sediu BCR

- 1 – extindere parc balnear Aqualand Figa

Au fost efectuate controale periodice în vederea depistării şi stopării lucrărilor începute fără a se respecta prevederile legale, fiind emise somaţii de sistare a lucrărilor, înregistrate sesizări şi au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. S-a făcut cercetarea de teren şi s-au soluţionat toate sesizările.

În perioada sus amintită,activitatea s-a axat pe monitorizarea activităţii de construcţie în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului incluzând şi preocupări referitoare la protecţia monumentelor istorice şi a monumentelor naturii.

De asemenea, s-a efectuat controlul în teren şi s-au eliberat Certificate de Urbanism, ca urmare a cererilor depuse de persoane private şi juridice. Cererile au avut ca obiect investiţii diverse de la unele mici ca valoare şi semnificaţie (chioşcuri, tarabe) la spaţii importante de producţie, locuinţe individuale şi colective, spaţii comerciale, prestări servicii etc.

În sarcina Serviciului de Urbanism au intrat şi relaţiile din cadrul biroului Comisiei pentru Acorduri Unice.

Activitatea sus menţionată s-a grefat pe prevederile cuprinse în Planul Urbanistic General şi ale Regulamentului de Urbanism.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5