Desfiinţarea Camerei Agricole, pe agenda Consiliului Judeţean. Vezi proiectele dezbătute în prima şedinţă din 2017!

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 2017, ora 15ºº

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;

Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul de legalitate nr. IAa/806 din 18.01.2017 al Serviciului juridic contencios, resurse umane.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 2017, ora 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 21 decembrie 2016.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 248 din 28.12.2016 privind majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 ca urmare a alocării de sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse de inundaţii.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare aferent anului 2016 din excedentul bugetului local.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

5. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Bistriţa-Năsăud în baza Legii nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea / coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud în Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bistriţa-Năsăud.
Iniţiator: Alexandru Pugna – vicepreşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2017, a Judeţului Bistriţa-Năsăud, membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Inițiator: Emil Radu Moldovan – președinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

8. Proiect de hotărâre privind încredinţarea mandatului special Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil Radu Moldovan, să voteze în Adunarea Generală, pentru aprobarea retragerii Comunei Chiochiș, din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.
Inițiator: Ioan Ţintean – vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 163/14.12.2016 privind avizarea Documentaţiei de atribuire prin concesiune a  Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer a deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud.
Inițiator: Ioan Ţintean – vicepreședinte Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 75/2015 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

11. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Robert Ionatan Sighiartău.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

12. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier       judeţean al domnului Ovidiu-Iosif Florean.
Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 76/2016 privind constituirea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 80/2016 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.
      Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

14.  Diverse.

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro.
(2) Consilierii judeţeni pot prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 19.01.2017.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 
  - Administratorul public;
  - Direcţia administraţie locală;
  - Direcţia economică;
  - Arhitect şef;
- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe;
- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice;
  - Compartiment audit public intern;
  - Birou achiziţii publice, contracte;
  - Compartiment Cabinet preşedinte;
         - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean;
  - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.


p. PREŞEDINTE,
VICEPREŞEDINTE
ALEXANDRU PUGNA

 

 


                    Aviz de legalitate:
          SECRETARUL JUDEŢULUI,
               MICA OPREA

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5