Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean, săptămâna viitoare

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2016, ora 15ºº

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Având în vedere:

-        Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 40/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare;

-        avizul de legalitate nr. IBa/2692 din 19.02.2016 al consilierului juridic din cadrul Compartimentului pregătire documente consiliu.

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (1) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

 

Art.1. Se convocă Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2016, ora 15ºº, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.  Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din data de 27 ianuarie 2016.

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în calitate de partener, la finanţarea acţiunilor Centrului de Informare Europe Direct Bistriţa de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, pe anul 2016.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

3.  Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de evaluare anuală a managementului la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea unei poziţii din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pentru anul 2016 şi numirea comisiilor de evaluare a proiectelor.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

7.  Proiect de hotărâre privind  încadrarea drumului judeţean 172 J Măgura Ilvei (172 D)-Rodna (DN 17 D)-Valea Vinului, km 0+000-18+120, cu lungime sector de 17,730 km din categoria funcţională a drumurilor judeţene, în categoria funcţională a drumurilor de interes local al comunelor Măgura Ilvei şi Rodna.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

8.  Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 29 din 19.10.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 4 la Contractul de comodat nr. 300 din 06.12.2011, încheiat între R.A.D.E.F.  « România Film » şi Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor aflate în subordonarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

11.  Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Sentinţei civile nr. 333/2015 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 133/2015 a Curţii de Apel Cluj, pronunţată în Dosar nr.837/112/2014.

Iniţiator: Emil Radu Moldovan – preşedinte Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

 

12.  Diverse.

 

Art.2. (1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală şi pe site-ul www.portalbn.ro .

(2) Consilierii judeţeni pot prelua materialele supuse dezbaterii de pe site-ul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la secţiunea Materiale de şedinţă, începând cu data de 20.02.2016.

 

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică de către Serviciul administraţie şi relații publice cu: 

                 - Administratorul public

                 - Direcţia administraţie locală

                 - Direcţia economică

                 - Arhitect şef

- Direcţia dezvoltare durabilă şi relaţii externe

- Direcţia tehnică, investiţii, lucrări publice

                 - Compartiment audit public intern

                 - Birou achiziţii publice, contracte

                 - Compartiment Cabinet preşedinte

                 - Instituţiile şi serviciile publice subordonate consiliului judeţean

         - Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,

EMIL RADU MOLDOVAN

 

                                                                                  Aviz de legalitate:

              SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                    MICA OPREA

 

Nr. 27

Din 19.02.2016

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5