Marţian Ironim, la 70 de ani

(prof. univ. emerit, doctor inginer, pensionar, publicist, redactor, membru VRR şi membru de onoare ASTRA)

Pornit dintr-un sat mic, pierdut între Dealurile Năsăudului, dar care a dat ţării mulţi oameni mari, printre care şi pe academicianul Iulian Marţian, şi dintr-o modestă familie ţărănească, Ironim Marţian a urcat treaptă cu treaptă până la cel mai înalt nivel al învăţământului superior. A realizat acest lucru prin forţe propri, cum ne spunea unchiul său, profesorul Grigore Marţian din Lușca Năsăudului. S-a născut la 7 aprilie 1947 în satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud. A urmat cursurile Școlii Primare în Mintiu (1953-1957), Școala Generală în Mocod (1957-1958) şi Mintiu (1958-1960). Urmează apoi Liceul nr. 2 din Năsăud (1960-1964). După obţinerea diplomei de bacalaureat continuă cursurile învăţământului superior la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (din 1992 – Universitatea Tehnică), Facultatea de Construcţii şi obţine titlul de inginer în anul 1969. Datorită faptului că a fost un student foarte bun la învăţătură, în anul absolvirii facultăţii îşi începe cariera universitară la facultatea absolvită, la Catedra de Mecanica construcţiilor: asistent stagiar (1969-1972), asistent titular (1972-1978), şef de lucrări (1978-1990), conferenţiar (1990-1995) şi profesor din 1995, la facultatea absolvită, Departamentul de Mecanica Construcţiilor. În anul 1995 îşi susţine teza de doctorat cu tema: Plăci plane cu deformaţii mari de diferite contururi”, în specialitatea „Rezistenţa materialelor. Elasticitate. Plasticitate”. În teza de doctorat este abordată problema realizării economice a acestor elemente de construcţii, sub aspectul utilizării cât mai raţionale a materialelor constructive, din punct de vedere al consumului minim de material şi energie înglobată. Reprezintă o contribuţie importantă la dezvoltarea teoriei plăcilor plane, considerându-se şi deformaţiile suprafeţei mediane, iar eforturile de membrană corespunzătoare, diminuând apreciabil efectul încovoierii, determină extinderea zonei întinse pe grosime. Această teză a fost valorificată prin publicarea a 25 de lucrări ştiinţifice şi un contract de cercetare, beneficiar INCERC, Filiala Cluj-Napoca. A mai publicat peste 70 de articole şi studii în domeniul Mecanicii construcţiilor, 27 proiecte de execuţie, expertize tehnice şi contracte de cercetare. Dintre lucrările cu caracter ştiinţifico-didactic amintim: „Îndrumător pentru lucrări de laborator în Mecanica construcţiilor. Încercări experimentale,” Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1976; „Mecanica construcţiilor I, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1981 (VI+210 pag); „Rezistenţa materialelor. Culegere de probleme”, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1987 (V+480 pag.); „Rezistenţa materialelor II,” Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1991 (X+409 pag.); „Plăci plane cu deplasări mari”, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 1994 (295); „Teoria elasticităţii şi plasticităţii pentru constructori,” Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 1999 (X+533 pag.); „Probleme de sinteză din Rezistenţa materialelor”, Editura U.T.PRES, Cluj-Napoca 2004, 334 pag.; Editor principal al cursului Vasile Ille, Rezistenţa materialelor, I, Edit. U.T.PRESS, Cluj-Napoca 2011 (274 pag.); Probleme speciale de Teoria elasticităţii şi plasticităţii, Edit. U.T. PRESS, Cluj-Napoca 2011 (162 pag.); A făcut un stagiu de specializare la Universitatea degli Studi di Napoli „Frederico II” (Italia; Tempus – Jep 011297, 1998). Este membru din partea României, în Comitetul de Avizare a lucrărilor la Internaţional Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering, Varşovia (Polonia, 1998). De asemenea, este membru al Asociaţiei Române de Tensometrie (Artens, 1991). A fost membru în comisii pentru susţinerea examenelor de doctorat, de licenţă, de promovare în învăţământul superior; conducător de lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar tehnic şi preşedinte al unor comisii de bacalaureat. Este secretar general de redacţie al Anuarului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, „Acta Technica Napocensis” (1992); din anul 1997, redactor şi coredactor al seriei Facultăţii de Construcţii, Civil Engineering – Architecture, ajunsă la Nr. 53/2010. A obținut titlul de cadru didactic evidențiat (1973) și profesor universitar emerit (2015). A fost inclus: în vol. „Clujeni ai secolului 20 – Dicţionar esenţial” (Redactor – coordonator Irina Petraş). Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000, 195 pag; în „Bibliografia istorică a României”, Vol. IX (1994-1999) sub egida Academiei Române, Institutul de Istorie Cluj-Napoca şi a B.C.U. „Lucian Blaga” (Coordonator Gheorghe Hristodol), Cluj-Napoca 2000, pag.113, 273, 311, 427, 437, 441, 442, 449, 456, 461, 468, 494, 541; în vol. Ioan I. Bureacă, Spiritualitate Năsăudeană, Bistrițeană, Edit. Mesagerul, Bistrița 2006, pag. 315; în Enciclopedia personalităţilor din România, Ed. a V-a, 2010, Hübners Who is Who (Schweiz), pag. 799; în Dicționarului culturii și civilizației populare al jud. Bistrița-Năsăud, coordonator Ioan Seni, editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010, p. 217-219 și în vol. Cetățeni de onoare ai orașului Năsăud, autori ing. Dumitru Mureșan și prof. Ioan Lăpușneanu, editura Karuna, Bistrița, 2011, p. 91-95.
Prof. Univ. Dr. Ironim Marţian desfăşoară şi o rodnică şi susţinută activitate extraprofesională. A elaborat studii şi cercetări ştiinţifice privind fenomenul cultural-istoric local în context transilvan şi naţional, privind istoria învăţământului, rolul ASTREI năsăudene și al societății VRR Cluj-Napoca, locul Bisericii Române Unite cu Roma în devenirea noastră istorică, evenimente și personalități ale culturii române. A scris peste 250 de articole, studii şi recenzii publicate, multe prezentate în cadrul unor sesiuni de comunicări şi simpozioane ştiinţifice locale sau naţionale. Este redactor sau lector de cărţi. Profesorul universitar Ironim Marţian a publicat mai multe cărţi: (În colaborare, Coordonator Nae Antonescu), Reviste românești de cultură din Transilvania interbelică, Vol. I, Presa Universitară Clujeană, Colecția „Philobiblon” a B.C.U. „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca 1999 (507 pag.); File risipite, Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca 2001 (256 pag., debut singular editorial târziu); Figuri de dascăli năsăudeni și bistrițeni, Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca 2002 (195 pag.); Redactor științific al lucrării Monografia Orașului Năsăud (1245-2008), Vol. I, Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca 2009 (770 pag.) și Vol. II, Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca 2013 (1145 pag.); Colaborator la Dicționarul culturii și civilizației populare al Județului Bistrița-Năsăud, coordonator Ioan Seni, Vol. I, Țara Năsăudului, Edit. Napoca Star, Cluj-Napoca 2009 (Ediția I) – 842 pag; 2010 (Ediția a II-a) – 924 pag. Este colaborator al mai multor ziare şi reviste: „Ecoul” (inclusiv la suplimentul „Ritmuri”), „Răsunetul”, „Viața”, „File de Istorie”, „Studii și cercetări etnoculturale” și „Minerva” (Bistrița); „Arhiva Someșană” (Seria a II-a, debut în Vol. IV, Năsăud 1977, cu articolul Războiul pentru independență și năsăudenii, pag. 108-114, și recenzia cărții Valeriu Șotropa: Districtul grăniceresc năsăudean..., Edit. Dacia, Cluj-Napoca 1975, pag. 335-339; Seria a III-a, din 2002), „Plaiuri năsăudene” (Serie nouă), „Muza Someșană” și „Tribuna ideilor” (Năsăud); „Cuibul visurilor” (Maieru); „Napoca Universitară”, „Adevărul de Cluj”, „Făclia de Cluj”, „Curierul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca” și „Viața Creștină” (Cluj-Napoca); „Deșteptarea Credinței” (Dej); „Revista de Pedagogie” și „Totuși iubirea” (București); „Marisia” (Tg. Mureș); „ASTRA năsăudeană” și „ASTRA clujeană”; apoi în volumele unor sesiuni de comunicări și manifestări științifice, de comemorări și aniversări (Aiud, Tg. Mureș, Dej, Năsăud, Bistrița, Cluj-Napoca, „Maramureș – Vatră de istorie milenară”) etc.
Este membru fondator și președinte al Cercului (inițial Cenaclul) cultural-istoric „Plaiuri năsăudene și bistrițene” din Cluj-Napoca, în cadrul Universității Cultural-Științifice, cu ședințe lunare la Arhivele Statului – Filiala Cluj-Napoca, comunicările prezentate fiind publicate în Buletin Intern, din care au apărut 25 de numere (membru permanent în colectivul de redacție); din 23 septembrie 1995, Membru de Onoare al ASTREI Năsăud; Membru al ASTREI clujene; Membru fondator al Societății cultural-științifice „Virtus Romana Rediviva” din Cluj-Napoca (2 decembrie 1994), iar în perioada 3 noiembrie 1995-19 octombrie 2001, președinte executiv al societății; începând din anul 1996 se editează un anuar intitulat Almanahul Societății cultural-științifice „Virtus Romana Rediviva” din Cluj-Napoca, ajuns la Nr. 18/2016 (redactor-șef Ironim Marțian, redactor Vasile Tutula și secretar de redacție Dinu Ureche), având ca obiectiv: îngemănarea rigorii științifice și exigența pătrunderii culturii generale românești.
A inițiat și finanțat realizarea, la Mintiu, în 12 noiembrie 2006, a bustului ofițerului și istoricului Iulian Marțian (1867-1937), Membru de Onoare al Academiei Române (1933), sculptor Ioan R. Nistor, activitate promovată prin Asociațiunea ASTRA. De altfel, profesorul universitar Ironim Marțian a fost unul dintre principalii participanți invitați care au onorat cu sinceritate adunările anuale ale ASTREI năsăudene de la Năsăud, Salva, Maieru, Rebrișoara, Feldru, Ilva Mare, Sângeorz-Băi, Cristeștii Ciceului și care a susținut conferințe sau a făcut numeroase propuneri constructive în cadrul acestor adunări. La fel de activ s-a afirmat de Zilele orașului Năsăud, la dezvelirile de monumente, busturi sau plăci comemorative, sau la întâlnirile anuale cu colegii de liceu unde a devenit „noul diriginte” al colegilor rămași în viață. Promovează cultura şi civilizaţia populară din ţinutul năsăudean ca pe un izvor de perenitate pentru toate generaţiile viitoare. Face parte din colectivul de redactare a Monografiei orașului Năsăud (vol. I – 2009 și vol. II - 2013) ca autor și redactor științific. După această enumerare de activităţi şi materiale publicate se impune o concluzie firească: Prof. Univ. Dr. Ironim Marţian, aflat la apogeul carierei sale, este la înălţimea marilor universitari de odinioară şi din prezent, educaţi şi plecaţi din Ţara Năsăudului. Este motivul pentru care Consiliul Local Năsăud i-a acordat diploma de Cetăţean de Onoare al oraşului academicienilor.(Hotărârea Nr. 58/2004). Prin activitatea Domniei Sale, Ironim Marţian face cinste satului din care a plecat, oraşului în care şi-a făcut studiile liceale, judeţului şi ţării. Este, fără îndoială, cel mai reprezentativ intelectual afirmat dintre absolvenţii Liceului Nr. 2 din Năsăud. De aceea, la cei 70 de ani pe care-i împlinește în 7 aprilie a.c. îi dorim ani mulți cu fericire și sănătate și continuarea cu succes a operei creatoare pe care și-a propus-o. Cu multă generozitate-n suflet, colegii de liceu și astriștii năsăudeni îi urează Bucurie mare-n casă/ Tot ce-i trebuie pe masă/ Mulți ani și viață lungă/ Necazul să nu-l ajungă...
Prof. Ioan Seni,
fost coleg de bancă în timpul liceului

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5