Meditaţie la duminica a 28-a după Rusalii

Pilda celor poftiţi la Cină-Lc 14,16-24)

Este foarte important ca în zi de duminică şi sărbătoare să participăm la sf.Liturghie
Textul evangheliei: „Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.” (Luca 14, 16-24)Unul dintre cele mai importante evenimente ale Vechiului Testament a fost darea de către Dumnezeu lui Moise a celor zece porunci,care conţin legământul încheiat intre Dumnezeu si poporul Său.Poruncile sunt legi sfinte de care ascultând,primim binecuvântare si ele ne conduc spre adevăratul scop al existenţei-binele vremelnic şi apoi fericirea veşnică.Textul Evangheliei din Duminica a 28-a după Rusalii ne transmite, în rezonanţa liturgică a pregătirii pentru marele praznic al Naşterii Domnului, un mesaj ce are în prim plan apropierea noastră de Dumnezeu, definită ca o invitaţie - mereu valabilă - la Cina euharistică,aşa cum porunca a patra dumnezeiască ne îndeamnă:,,Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi-o cinsteşte pe ea”,sau de prima poruncă bisericească care ne îndeamnă ,,Să ascultăm cu evlavie sf.Liturghie în duminici şi sărbători”. Şi de fiecare dată când citim această pildă regăsim, fără excepţie, tensiunea dată de diferenţa între cei care, pe de o parte, ratează printr-un refuz ancorat în necesităţile curente ale vieţii intrarea la cină şi bucuria comuniunii, şi cei care, aşezaţi la răscruce de drumuri sau de viaţă, sunt atraşi cu o forţă de iubire ce nu poate fi cuantificată spre bucuria împreună-cinării cu Dumnezeu. Evanghelia de astăzi este într-un fel Evanghelia tainei libertăţii omului, dar şi a libertăţii lui Dumnezeu. Noi avem libertatea de a spune ,,da sau nu” lui Dumnezeu când ne cheamă la mântuire şi viaţă veşnică. Cine nu răspunde pozitiv la invitaţia de-a veni la Cina cea de Taină, la ospăţul iubirii milostive şi darnice a lui Dumnezeu, acela pierde bucuria de a fi veşnic împreună cu Domnul. Evanghelia de astăzi ne priveşte şi pe noi, şi noi inventăm uneori scuze că nu mai găsim timp de rugăciune, nu mai găsim timp pentru a merge la Biserică, deoarece suntem robiţi de prea multe griji, de grijile zilei de astăzi şi ale zilei de mâine. Atât de mult suntem uneori legaţi de cele materiale şi de programe de activitate suprasolicitante, încât nu mai găsim timpul necesar pregătirii hranei duhovniceşti pentru suflet .De aceea pe mai departe m-aş opri la două învăţături: 1) Ce este Sf Liturghie şi ce se petrece în timpul sf.Liturghii?- Ne-o spune părintele Dumitru Staniloae: ,,Definiţia cea mai cuprinzătoare a sfintei Liturghii este că ea este continuarea principală a lucrării lui Hristos în orice timp. Ea ni-L face prezent şi ni-L comunică real pe Hristos, în starea permanentă de jertfă şi de înviere, ca să ne însuşim şi noi puterea de jertfă opusă egoismului şi plăcerilor trecătoare, şi să întărim in sufletul nostru puterea viitoarei învieri pentru veşnica fericire a uniri iubitoare cu Hristos şi cu semenii.”Liturghia este slujba de laudă şi
adusă lui Dumnezeu.Dacă prin celelalte Taine primim anumite daruri prin sfânta Liturghie îl primim pe darul darurilor ,pe Iisus Hristos.Prezenţa lui Hristos în decursul sfintei Liturghii,poate fi împărţită în trei faze mai importante:de la proscomidie şi până la vohodul mic din Liturghia catehumenilor,Hristos este prezent în mod tipic-simbolic;de la vohodul mic şi până la prefacere,Hristos este prezent,în mod simbolico-mistic şi în sfârşit,începând cu prefacerea euharistică,Hristos este prezent în chip real şi substanţial.Astfel sfânta Liturghie este reactualizarea lui Hristos printre noi,pentru că El vieţuieşte în noi şi noi în El şi îl însoţim din peştera Betleemului şi până la înălţare.Sfânta Liturghie este slujba centrului cultului creştin ortodox în care Hristos vine pentru a ne sfinţi şi a ni se dărui prin Împărtăşanie.Părintele Arsenie Boca spunea că Dumnezeu se coboară printre oameni şi îi suie pe oameni la Dumnezeu.La fiecare Liturghie Duhul Sfânt actualizează,face prezentă pentru fiecare credincios în parte-întreaga viaţă a Mântuitorului.În timpul sfintei Liturghii Hristos este preot ,jertfă şi altar,dar şi primitor:pentru că Tu eşti cel ce aduci şi cel ce Te aduci”.La fiecare sfântă Liturghie cerul se coboară pe pământ:,,noi cari pe heruvimi cu taină închipuim”-pentru ca să participe la prefacerea pâinii şi a vinului.Iar săvârşirea sfintei Liturghii are ca obiect- prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului,iar ca scop-sfinţirea credincioşilor şi iertarea păcatelor. În timpul Sf. Liturghii, Iisus moare în chip tainic, dându-şi viaţa pentru noi şi oferă Tatălui ceresc Sângele Său pentru mântuirea noastră, a celor care ne aflăm de faţă şi care suntem pomeniţi la Sf. Proscomidie.
Care este folosul participării la sfânta Liturghie?-de fiecare dată când participăm la sfânta Liturghie suntem în împărăţia lui Dumnezeu,pentru că la începutul sfintei Liturghii preotul zice:,,Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh ,acum şi pururea şi în vecii vecilor ,amin.La sfânta Liturghie ne rugăm pentru cei vii dar şi pentru cei morţi,pentru cei prezenţi dar şi pentru cei care nu pot participa,îi mulţumim pentru binefacerile pe care le ştim ,dar şi pe care nu le ştim.La sfânta Liturghie ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului:,,cel ce mănâncă Trupul Meu petrece întru Mine şi Eu întru el”,dar ne împărtăşim şi de cuvântul lui Dumnezeu:fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc pe el”Şi tot la sf.Liturghie ne împărtăşim prin miride-care sunt fârimituri mici de pâine care se aşează de-a dreapta şi de-a stânga sfântului Agneţ pe sfântul disc pomenindu-se vii şi morţii ,iar după împărtăşanie aceste fârâmituri se toarnă în potir pentru ca cei pomeniţi cei vii dar şi cei morţi să se cuminece şi ei cu Trupul şi Şângele Mielului lui Dumnezeu care ridică păcatele lumi. Să ne silim a înţelege Sf. Evanghelie de astazi, iar noi niciodată să nu căutăm scuze, care întotdeauna sunt neîntemeiate, şi să venim la ospăţul cel Dumnezeiesc din casa Domnului, în Sfânta Biserică. Casa lui Dumnezeu este Sfânta Biserică bucatele care se servesc la masa Lui sunt Trupul si Sângele Domnului nostru Iisus Hristos care se dau prin Sf. Împărtăşanie, aceasta fiind adevarata Cină de mare taină pe pământ. Hrana si băutura de la masa Domnului mai pot fi Cuvântul lui Dumnezeu din Sf. Evanghelie. Predicile din învăţăturile sunt o adevărata hrană duhovnicească. Cântările cele sfinte, imnurile religioase cu melodiile lor dulci şi mângâietoare sunt cu adevărat o băutură răcoritoare ce veseleşte mintea, sufletul si inima. Toate Sfintele Taine sunt de mare folos omului aici pe pământ, dar, în chip deosebit, este Sf. Liturghie, pentru că prin aceasta căpătăm cele mai mari binefaceri şi dobândim nenumărate foloase de la Dumnezeu, în Sfânta Biserică. Sfinţii părinţi ne asigură că, atunci când ascultăm cu credinţă o Sfîntă Liturghie, cu frică si cu smerenie, ne aşeazăm la masă cu Sf.Treime, cu Maica Domnului, cu Sf. Arhangheli şi cu cetele îngerilor, ale apostolilor şi ale sfinţilor părinţi. În timpul Sf. Liturghii se petrec minuni mari. În chip nevăzut, mulţi creştini care-şi plâng păcatele, după spovedanie, au fericirea ca acestea sa fie stropite cu Sângele Domnului Hristos şi curăţite de petele păcatului. Sfinţii îngeri, în chip nevăzut, împart acestora daruri binefăcătoare. Când luăm parte la Sf. Liturghie, diavolul este ţinut departe de noi, iar noi ajungem cu totul duhovniceşti, putând oferi şi noi jertfă sfântă de laudă pentru alţii. Prin participarea la Sf. Liturghie, aducem cea mai plăcută închinăciune Sf. Treimi, lui Dumnezeu. Cinstim Patimile Domnului, cinstim pe Maica Domnului şi ne bucurăm împreună cu ea de darurile Fiului său. Luând parte la Sf. Liturghie înseamnă a face cea mai mare şi frumoasă faptă. Este un act de credinţă suprem care ne asigură o mare răsplată. Sunt nenumărate darurile pe care le primim prin participarea la sf.Liturghie, de la masa cea bogată la care sîntem invitaţi prin Sf. Evanghelie de astăzi şi până la binecuvântarea care zice:,,Harul Domnului nostru Iisus Hristos ,dragostea lui Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi” .Amin !

Comentarii

09/12/16 14:06
Vizitator

Subiect de meditatie: Referitor la evenimentul caritabil organizat sub auspiciile preotului Tudor Mudure, președintele Tinerilor Ortodocși din Bistrița-Năsăud, și ale protopopului Bistriței - Alexandru Vidican, si care desfășurat în 8.11.2016 pentru strângerea de fonduri în vederea oferirii unui ajutor Adrianei Buzan, tânăra de doar 35 de ani din Bistrița bolnavă de cancer, care își creștea singură băiețelul de 10 ani. Concertul care a avut loc în 8 noiembrie 2016, avea drept scop să se strângă bani niste bani în plus, care îi dădea șansa să înceapă tratamentul într-o clinică din Turcia. Astfel ca, artiști, sportivi și oficialități i-au întins o mână Adrianei, implicându-se și donând, bistrițenii au cumpărat invitații cu 25 lei și au contribuit suplimentar cu alte sume, fiecare a dat ceva dupa posibilitatile sale. Suma stransa a ajuns in contul pacientei cu mare intarziere, practic dupa moartea acesteia care s-a produs miercuri, 7 decembrie orele 6:45 la Spitalul din municipiul Bistrița.
Este regretabil ca nimeni nu isi asuma vre-o vina referitor la situația creată, macar din respect față de cei care au donat bani și nu au știut până mai ieri că donațiile lor nu au fost puse de Protopopiatul Bistrița în contul bolnavei, la dispoziția acesteia, așa cum era firesc. Ba mai mult, pentru ca cinismul sa fie total, se spune că dupa ce Adriana Buzan a pierdut lupta cu viața, Protopopiatul Bistrița va suporta cheltuielile de înmormântare, ca un ultim gest reparatoriu.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5