Ordin privind încetarea de drept a mandatului de primar al comunei Şieu

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

PREFECT

 

ORDIN

privind constatarea  încetării de drept, înainte  de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Şieu,

judeţul Bistriţa-Năsăud

 

         Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud,

         Având în vedere:

         - referatul nr. 2694 din 01.08.2016 al secretarului comunei          Şieu, înregistrat la Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud sub       nr. II/D/16.212 din 02.08.2016;

- nota de fundamentare nr. II/D/16.224 din 02.08.2016 emisă de Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;

- certificatul de deces, copie conformă cu originalul,  seria DC,         nr. 669947, emis de către Primăria municipiului Tîrgu Mureş;

         - prevederile art. 15, alin.2, litera „h” şi art. 16 din Legea                nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

         - prevederile art. 69, alin. 2 şi 3 şi art. 72, alin. 1 din Legea                  nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - prevederile art. 132, alin. 1 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali;

         În temeiul prevederilor art. 19, alin. 2, art. 26 şi art. 27, alin. 1 din Legea privind prefectul şi instituţia prefectului nr. 340/2004, republicată, emite următorul:

O R D I N

 

Art. 1 Se ia act de încetarea de drept, înainte  de expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Şieu, judeţul Bistriţa-Năsăud, al domnului Iuga-Napeu Olimpiu, începând cu data de 01.08.2016, ca urmare a decesului acestuia.

         Art. 2 Atribuţiile primarului comunei Şieu ce îi sunt conferite prin lege, vor fi exercitate de drept de către viceprimarul comunei  Şieu, domnul Cifor-Tiniş Ioan-Sebastian.

Art. 3 Prezentul ordin se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Instituţiei Prefectului www.prefecturabn.ro, prin mass-media locală şi publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa-Năsăud.

         Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin se încredinţează Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ.

          Art. 5 Prezentul ordin se comunică de către Compartimentul organizarea proceselor electorale şi apostilă cu:

-Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

         -Autoritatea Electorală Permanentă;

         -Viceprimarul comunei Şieu;

         -Consiliul Local al comunei Şieu;

         -Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;

         -Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios  administrativ;

         -Cancelaria Prefectului.

 

 

PREFECT

OVIDIU-VICTOR FRENŢ

 

Avizat pentru legalitate

Şef serviciu SVLAAANCA

                                                                             CARMEN TODERAŞC

 

 

 

 

 

 

Nr. 222

Din 02.08.2016  

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5