A treia rectificare a bugetului general al judeţului! Bani pentru deszăpezire, noi obiective şi dotări la Spitalul Judeţean, redistribuiri de fonduri din economii!

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va dezbate în şedinţa irdinară de joi proiectul de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului general al judeţului Bistriţa-Năsăud.

Astfel, prin HG 1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, a fost repartizată Județului Bistrița-Năsăud suma de 1.063 mii lei pentru plata unor cheltuieli curente și de capital, fiind necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al judeţului Bistrița-Năsăud pe anul 2021.

De asemenea, în urma analizei execuţiei bugetare a stadiului de realizare a obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul anual de investiţii pentru anul 2021, s-au constatat o serie de economii ca urmare a finalizării unor obiective de investiții aflate în execuție, precum și obiective de investiții care nu se vor putea realiza la nivelul planificat, din cauza procedurilor de achiziție care durează foarte mult, din lipsa de oferte pentru achizițiile demarate, sau depunerea de către ofertanți a unor documentații incomplete sau neconforme, din dezangajarea de cheltuieli ca urmare a încheierii unor contracte de achiziție la un cost mult redus față de nivelul estimat. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează faptul că ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii.

De exemplu, Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud a solicitat diminuarea cu suma de 2 mii lei a obiectivului de investiții ca urmare a finalizării obiectivului prin achiziția sterilizatoarelor de carte la un preț mai mic față de cel estimat. Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Bistrița-Năsăud a cerut 4 mii lei în vederea achiziționării unui dezumidificator pentru arhiva instituție unde se păstrează documente care au termen de păstrare permanent (registre de stare civilă, avize ale cererilor de transcriere a certificatelor de stare civilă).

Biroul mediu, transport județean din cadrul CJ BN a solicitat diminuarea cu suma de 4.641 mii lei a creditelor bugetare pentru secțiunea dezvoltare, din care 100 mii lei de la achiziția terenului pentru construire Stație de Tratare Mecano-Biologică, unde preţul a fost mai mic; 799 mii lei de la construire Celula 2 de la Tărpiu, ca urmare a finalizării obiectivului; 1.360 mii lei de la construirea unei la Tărpiu, pentru depozitarea deşeurilor reciclabile, licitaţia fiind reluată; 1.610 mii lei de la obiectivul Realizarea unui sistem de supraveghere video pentru 180 de puncte de colectare a deșeurilor din mediul urban  - licitaţie reluată etc.

În urma analizării stadiului de realizare a obiectivelor de investiţii, s-a solicitat efectuarea unor modificări în structura programului de investiții aprobat pentru anul 2021, şi anume alocarea a 500,000 lei pentru „Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale localitatea Unirea Str. Aerodromului, nr.33”; majorarea cu 1.745 mii lei a obiectivului de investiții „Realizare spații birouri”, pe strada Păcii în vederea derulării contractului de lucrări conform graficului de execuție şi cu 404 mii lei la  „Elaborare studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate şi alte studii aferente obiectivelor de investiţii, cheltuielile de expertiză, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor investiţii, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor”.  În schimb, se diminuează cu  2.000 mii lei la investiția „Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud"; cu 505 mii lei la proiectul Reabilitarea corpurilor de clădire în care îsi desfășoară activitatea Laboratorul TBC și Arhiva Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii; cu 1.382 mii lei la  "Reabilitarea și restaurarea Castelului din localitatea Posmuș";  cu 200 mii lei la  Amenajare teren pentru obiectivul de investiții „Construire baza sportiva Tip 1 în municipiul Bistrița” şi cu 3.674 mii lei la proiectul „Construire stadion în Municipiul Bistriţa”.

Serviciul administrare drumuri județene a cerut alocarea sumei de 1.063 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor pentru întreținerea de iarnă a drumurilor județene pentru perioada 2021-2022.

La secțiunea de dezvoltare, se solicită efectuarea unor ajustări (diminuări/majorări) a sumelor înscrise în bugetul inițial pentru o serie de obiective de investiții realizate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă aflate în derulare. Pentru proiectul Poarta Transilvaniei, se solicită suplimentarea finanțării nerambursabile cu suma de 10.050 mii lei pentru realizarea unor lucrări pe DJ 172 D care aduc plus valoare modernizării drumului județean.

De asemenea, în vederea asigurării funcționării instituției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud solicită efectuarea de virări de credite pentru asigurarea integrala a cheltuielilor de personal.

Spitalul Județean de Urgență Bistrița, ca urmare a încheierii de acte adiționale la contractele cu C.J.A.S. pentru suplimentarea sumelor contractate inițial și a încasării de sponsorizări, solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 cu suma de 2.258 mii lei, din care 677 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare și 1.581 mii lei pentru secțiunea de funcționare în vederea asigurării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea instituției în condiții optime, respectiv achiziția de reactivi pentru laboratorul de biologie moleculară în vederea testării RT PCR și amenajare camere pentru computer tomograf urgență.

 La secțiunea de dezvoltare, modificările propuse în structura Programului de investiții aprobat pentru anul 2021 vizează alocarea de fonduri pentru „Amenajare exterioară și sistematizare curte, Strada Alba Iulia, nr.7”  - 450 mii lei în vederea realizării de locuri de parcare, alei pietonale și amenajare de spații verzi; „Proiectil pentru obținere aviz ISU clădire interioară SJU Bistrița” - 50 mii lei;  „Întocmire documentație pentru reabilitare secții etaj 1,3,4,5”  - 160 mii lei în vederea modernizării acestora. De asemenea, va fi suplimentată cu 588 mii lei suma pentru achiziționarea de echipamente medicale și dotări SJU Bistrița pentru  Video-endoscop flexibil cu sistem video HD, Sistem pentru monitorizarea nervilor în câmpul operator, Analizor ioni imunologie, Motor ortopedie, Aparat încălzit sânge și derivate sanguine, Generator de aerosoli mobil și complet automatizat pentru dezinfecția suprafețelor pe cale aeriană, Nutripompe, Sistem video de monitorizare termica persoane, Centrifuga rotofix, Centrifuga microspin, Cardiotocograf, Statie baza pentru cardiotocograf, Monitor facial, Dispozitiv pentru ppozitionarea membrelor, Motor chirurgical cu acumulatori pentru ortopedie.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5