Petru Poantă, 10 ani de eternitate

 
Irina Petraș
Petru Poantă, eseistul
 
Exersat mai cu seamă în interpretarea poeziei, Petru Poantă a scris, cu aceeaşi ştiinţă febrilă a decupării detaliului semnificativ şi a înscrierii lui într-o sinteză memorabilă, despre proză sau critică literară. Figurile scrisului său sunt mereu aşezate într-o societate valorantă, cu vecinătăţi şi interferenţe cartografiate meticulos, remarcabile fiind, mai ales, portretele de scriitori care trădează o secretă disponibilitate de moralist: un soi de Jiquidi al verbului critic ilustrând „vieţi paralele”. Biografia autorului comentat este recepţionată în datele ei istorice, colorată afectiv, cu abia disimulate accente sentimentale. Deşi, în varianta orală a manifestării sale, gata oricând să lanseze săgeţi acide, criticul este întotdeauna „de partea” autorului. O generozitate critică inepuizabilă mascată de ironie şi de o „agresivitate” mai degrabă calamburescă, îndrăgostită de propriile performanţe. Mini-eseurile care încheie Scriitori contemporani, 1994, construiesc, cu pretexte adesea umile – cărarea, iarba, mâna în şold –, grădini suspendate ale ideii, meditaţii surprinzătoare proiectate în durata lungă a istoriei, crochiuri de ontologie şi sociologie. Ele anunţă reveriile critice ale ultimului său deceniu de viaţă. Cele din Efectul Echinox sau despre echilibru (2003), din tripticul Clujul meu (Oameni şi locuri, 2006; Anii şaptezeci, 2007; Radiografii, 2011), din Clujul interbelic. Anatomia unui miracol.
Iată, reluată aici, ca un memento, meditaţia pădureanului Petru Poantă asupra cărării. 
 
Cărarea
Cărarea refuză anonimatul. Poţi fi singur, însă nu anonim. Aici, dacă te întâlneşti cu cineva, trebuie să intri pentru un moment în starea dialogală. Strada nu are această intimitate. Cărarea poate duce în metafizic; ea nu se termină niciodată. Strada e limitată prin însuşi faptul că are un nume sau un număr; ea orientează, este un reper sau un refugiu  al omului în mulţime. Baudelaire are revelaţia teribilei ei singurătăţi. Ea permite aventura galantă chiar. Cărarea te expune, dacă nu semenilor, în orice caz, infinitului. Cine n-a cunoscut fascinaţia ei nu poate înţelege deruta străzii. „A arunca pe cineva în stradă”, a-l suprima, deci. În epoca lui Pericles, exista obiceiul de a bate la uşa propriei case atunci când ieşeai în stradă, uşa deschizându-se în afară. Grecii aveau sensibilitatea străzii, sentimentul interiorităţii ei. Nu atât casa conta, cât strada. În stradă intrai, nu ieşeai. Se iese din casă, spaţiu al claustrării deliberate. Modernii au descoperit interioritatea anonimatului în stradă. Strada e elaborată, artificială. Cărarea e spontană, expresie a imaginarului involuntar. Este o formă de adaptare a omului la natură. Părând a sfida geologicul şi vegetalul, abia dacă se propune ca o formă timidă: şerpuitoare, fluidă aproape, în orice caz indecisă. Nimeni nu-şi propune să construiască o cărare; ea se naşte sub paşii omului, indiferentă şi, în acelaşi timp, senzuală. „Marile cărări” au călăuze; străzile, hărţi. Primele nu pot fi cucerite şi, de aceea, când s-a întâmplat în istorie ca un dictator să fie nevoit să umble pe o cărare, el s-a deghizat. Strada suportă pe oricine; cărarea nu. Istoria nu merge pe cărare pentru că, totuşi, sinuozităţile ei sunt drepte. Istoria preferă „cotloanele” străzii, enclavele în mulţime. Pentru erou sau îndrăgostit, cărarea este un spaţiu prohibit din perspectiva societăţii. Ea este anti-socială. Strada nu-i doar replica „civilizată” a ei, ci mai curând o ficţiune perversă în numele unei false libertăţi. Căutând singurătatea, pe cărare afli libertatea, pe când a fi liber în stradă nu înseamnă decât o minimă posibilitate de mişcare.
Involuntar, strada este un spaţiu al claustrării acceptate de către largi mase populare, pentru că iluzia libertăţii ei este mult mai puternică decât libertatea naturală şi reală a cărării. Cărarea este, de altfel, mai mult decât un cadru delimitat de om; ea este o sensibilitate „necivilizată”, o „intuiţie” a pădurii. Căci oriunde ar începe, ea sfârşeşte în această „tenebră” vegetală care protejează individul, îl ascunde şi-l pune în relaţie cu absolutul. Omul a inventat strada după ce a pierdut sensibilitatea acestei relaţii. Misterului unei rătăciri pe o cărare i-a preferat comoditatea rătăcirii în mulţimea străzii. Dar nu dorind neapărat să se desprindă de natură, ci voind să o transforme într-un obiect estetic. Când iese în natură, omul străzii caută, evident, cărarea, pe care o „adoră”. Însă aceasta refuză să-l mai primească, întrucât el vrea s-o interpreteze. Îi dă un sens care nu este al ei. El încearcă s-o populeze şi chiar s-o corecteze, dar nu atât pentru că s-a rupt de natură, cum îndeobşte se spune, ci pentru că o completează cu nişte valori care nu-i aparţin. Pune mentalitatea străzii în cărare, îşi reprimă instinctele naturale la care, organic, îl îndeamnă cărarea, ca să demonstreze superioritatea salonardă a străzii; naturaleţei şi spontaneităţii caută să le opună pudoarea şi rafinamentul. Asta se întâmplă îndeosebi în cazul unui cuplu aflat în acest spaţiu şerpuitor. Cărarea nu este un loc de plimbare, ci un substitut al destinului: dacă în cursul ei nu se întâmplă nimic, ea nu există, căci trăieşte numai prin evenimente memorabile. Strada este numită, numerotată; celebră dincolo de evenimentele din spaţiul ei. Cărările nu au nume, ele au destine. Un popor fără cărări nu are nici de unde veni, nici unde se retrage.
(din volumul Scriitori contemporani. Radiografii, Colecţia Akademos, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994)
 
Secvenţe critice
Mircea Iorgulescu:
„Petru Poantă este apoi autorul unui excepţional «eseu monografic» despre poezia lui George Coşbuc, scoasă cu temeritate din muzeul şi din prejudecata istoriei literare şi adusă, printr-o valorificare critică inteligentă şi profundă, în zona sensibilităţii estetice actuale”. (în Scriitori tineri contemporani, 1978)
Nicolae Manolescu:
„Articolele lui Petru Poantă sunt de obicei remarcabile prin două însuşiri: o pricepere evidentă a poeziei de azi; şi un stil personal, de sursă călinesciană prin „uşurinţă”, potrivit cu obiectul. Mulţi alţii se pricep la poezie, puţini scriu atât de bine despre ea. Distincţia aceasta nu e o vană subtilitate. Petru Poantă face parte dintre cei în stare să descrie ori să definească poezia într-un limbaj în acelaşi timp critic, exact, şi adecvat la textul liric” (în România literară, nr. 4, 1979)
Laurenţiu Ulici:
„Ca un detectiv ce procedează în răspăr, folosind adică inducţia în locul deducţiei, criticul [Petru Poantă] caută şi găseşte în particularul unei cărţi axul unei opere, recenzia devine astfel portret, aplicarea la obiect e dublată de adâncirea în esenţial, iar analiza ratifică sinteza.” (în Literatura română contemporană, 1995)
Al. Cistelecan:
Primul cronicar al revistei „Echinox”, Poantă şi-a exprimat repede preferinţa pentru critica de poezie, devenind unul dintre comentatorii-reper ai fenomenului poetic la zi. Treptat, însă, activitatea lui s-a desfăcut în trei direcţii (nu foarte divergente): critica la zi a poeziei (dar nu numai, deşi masiv preferenţial), cercetarea literară de tip istoric-eseistic şi o literatură confesivă la marginea eseului sau, mai degrabă, o eseistică la marginea confesiunii. […] Pentru Poantă, recenzia „constituie imaginea esenţializată a codului etic al criticii”, fiind, „o moralitate” care profesează „incizia, radiografia rapidă”. 
 
Ion Pop:
În ce mă priveşte, cartea pe care o simt cel mai aproape de suflet rămâne, totuşi, Efectul Echinox sau despre echilibru, tipărită în 2003, scurtă istorie, dreaptă ca judecată critică, dar şi vibrând de o participare afectivă ce se lasă percepută şi la suprafaţa paginii, şi în filigranul ei. Despre gruparea « Echinox », Petru Poantă scrie cu mintea şi cu sensibilitatea participantului la o operă culturală la care se ştie părtaş, conştient de însemnătatea ei în contextul cultural naţional, însă nu cedează nicio clipă tentaţiilor părtinirii. Echilibrat este şi discursul său critic-evocator, care face încă o dată proba onestităţii intelectuale, a unei prietenii căreia i-am asociat, toţi echinoxiştii, atributul exigenţei. O exigenţă întâi de toate estetică, desigur, dar şi una etică, decisivă în peisajul adesea tulburat şi poluat al lumii prin care am trecut. 
 
Ioan-Aurel Pop:
Ne-am cunoscut puţin şi fugitiv… Eram şi promoţii diferite şi aveam şi preocupări oarecum diferite. Pentru mine, care venisem la Echinox prin 1976, el făcea parte dintre „clasici”, dintre fondatori. Pe-atunci, ne uitam la Ion (Jean) Pop, la Marian Papahagi, la Peter Motzan în acelaşi fel, cu un respect amestecat cu admiraţie. Fenomenul Echinox rodea din plin, răspândind faima unei mişcări intelectuale unice, cu reverberaţii europene, în ciuda regimului totalitar. Ulterior, mai ales după 1989, am schimbat gânduri şi vorbe despre multe, de la Coşbuc şi melosul ardelean până la cei doi Daicoviciu, la Tribuna şi Steaua, de la gruparea gândiristă la Sandy Căprariu, de la orgoliul nobiliar până la construcţia minunată care a fost Universitatea interbelică. Scrisesem recent, mulţumită fotografiilor de aur ale lui Szabó Tamás, un text devenit apoi, prin combinarea muncii, album, despre Clujul ornamentelor sale neştiute şi numit generic Vârsta de fier, cu imagini ale orfevreriei istorice de la Cluj, explicate prin versuri de Lucian Blaga. Petru Poantă a fost fericit ca un copil şi mi-a spus asta în felul lui, cu o dragoste pentru acest oraş care-i lumina chipul şi-i spiritualiza privirea.[…]
Petru Poantă era, ca noi toţi de la un punct încoace, un urmaş de ţărani ajuns orăşean, cu nostalgia lumii rurale înveşnicite, din filiera marilor ardeleni obsedaţi de pământul reavăn, cu strămoşi care sărutau ţarina (ca Ion al lui Rebreanu), care-i transformau pe plugari în prinţi frumoşi şi tinerei (precum Coşbuc), care credeau că ţara îşi împinsese hotarele până la cer (ca Blaga), care făceau „elogiul satului românesc” ori aduceau eternă „laudă ţăranului român”… Pe George Coşbuc nu l-a redat noilor generaţii doar ca poet, ci ca exponent plenar al spiritului românesc şi transilvan, ca urmaş de ţărani ajuns pasionat de poeme indice şi savant sau erudit, admirator, traducător şi animator de teme din marea literatură a lumii. Născut în sud-vestul Transilvaniei istorice (într-un sat cu nume diminutivat aşa de frumos – Cerişor), Petru Poantă purta în el temeinicia şi tăria civilizaţiei româneşti pericarpatice, unde a fost multă trudă, dar şi multe împliniri, de unde porniseră, se pare, textele rotacizante şi limba literară a lui Coresi, unde ctitoriseră biserici Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu şi unde, când apăsarea orgoliului nobiliar era de nesuportat, veneau mângâierea şi sprijinul (material chiar) al principilor, boierilor şi mitropoliţilor sud-carpatini. Descinderea sa la Cluj, fie şi numai prin anii ‘60 ai secolului scurs, l-a condus la descoperirea unei lumi diferite, transformate miraculos după 1919, dar cu originea într-o istorie a muncii umile şi tăcute, într-o lume de ţărani iobagi, săraci, amărâţi şi trişti, incomparabil mai chinuiţi decât ţăranii lui Coşbuc, produşi de mai mult de un secol de organizare imperială grănicerească. Clujul fusese o oază de cultură înaltă – iniţial germană, iar apoi copleşitor maghiară – de la care românii fuseseră complet şi deliberat excluşi. Faptul acesta nu se întâmplase, cu astfel de amploare şi înverşunare, nici la Sibiu, nici la Făgăraş, nici la Haţeg, nici măcar la Alba Iulia (pe unde lăsase urme grele Mihai Viteazul), nici la Braşov, mai ales la Braşov (unde românii aveau oraşul lor paralel, Şcheii). La Cluj, cetatea fusese până târziu inexpugnabilă pentru români, prima biserică ortodoxă fiind permisă abia cu puţin înainte de 1800, dar nu în Cetate (adică în centru), ci pe deal, la periferie, alături de amărâţii sorţii. Chiar bisericuţa Bob, ridicată cam tot atunci, dar în Cetate, se construise în urma unui tertip, uzat de practicul episcop unit, cel pe care îl veştejiseră membrii Şcolii Ardelene, dar care avea în el spirit naţional… Cum să locuieşti atunci într-un loc în care nu-ţi puteai boteza copiii, nu ţi-i puteai cununa, nu aveai cum să-ţi înmormântezi morţii şi nici ţine, după rânduială, sărbătorile?Astfel, Clujul era pentru neamul românesc trufaşa citadelă! Cu atât mai mult a fost mai mare miracolul de după 1918 şi sfidarea pentru cei ce afirmau deschis că „lumea valahă” nu va face decât să strice iremediabil ceea ce făcuseră domnii cei mari, instruiţi la Budapesta, la Viena şi la Berlin. Şi trebuie să spunem – alături de Petru Poantă – că Clujul de sub Francisc Iosif ajunsese un oraş de ştiinţă, artă şi cultură înaltă, el pulsând după ritmurile central-europene. Minunea clujeană a spulberat însă toate previziunile răuvoitoare ale Casandrelor interesate, fiindcă naţiunea română întregită şi-a concentrat energiile intelectuale la Cluj, cu oameni importanţi, veniţi de la Bucureşti, Cernăuţi, Iaşi, Viena sau Paris, cu specialişti şi creatori de excepţie, care au dat măsura puterii de înnoire a neamului nostru. Petru Poantă a rămas fascinat de această construcţie interbelică fără precedent, de amurgul imperiului, de geografia în schimbare a urbei, de dinamica economiei, de modelul administrativ ilustrat prin primari intelectuali şi universitari, de viaţa academică, de enciclopedia Minerva, de Teatrul Naţional şi lumea literară, de Operă, de „şepcile roşii”, de clădiri, dar mai ales de oameni… Dar fascinaţia sa de suflet a fost Universitatea: „Universitatea rămâne, totuşi, în întreaga perioadă interbelică, atât centrul simbolic al spiritualităţii şi învăţământului ardelean, cât şi instituţia reală, concretă, în jurul căreia se construieşte noua imagine a Clujului. Ea coagulează şi dă sens energiilor intelectuale autohtone şi tot prin ea se stabilesc principalele canale de comunicare cu lumea occidentală, în speţă cu mediile universitare ale acesteia. În disputele iredentiste, care încep la scurtă vreme după Unire, Universitatea constituie primul argument, şi cel mai plauzibil în ochii străinilor, al vocaţiei civilizatoare a poporului român. Părinţii fondatori îşi asumă din plecare această misiune, o întreţin şi o cultivă în prima generaţie crescută de ei, creând astfel un mediu de patriotism fervent, în care sentimentul naţional e consubstanţial unei morale a datoriei”. Cluj-Napoca, 2 octombrie 2013
 
Adrian Popescu:
Când l-am cunoscut la Echinox, prin 1967-68, avea deja faima unui talentat exeget, remarcat de profesorul Ion Vlad, printre primii. Tânărul critic se dovedise un condei alert şi tăios. După absolvire, 1970, intră în redacţia revistei Steaua, unde va deţine o aşteptată şi apreciată cronică literară, vreme de câteva decenii, 1970-90… Format în ambianţa cercurilor literare studenţeşti şi în sălile de lectură ale Bibliotecii universitare din oraşul studiilor sale, Petru Poantă se impune, la revista literară condusă de Aurel Rău, prin pertinenţa diagnosticului critic, formulat cu grijă, în urma unor minuţioase analize (vezi Radiografii, 1978, 1983) ale literaturii contemporane. Petru are vervă polemică, unde este cazul, are gust şi puterea de a ghici din fragmente concepţia unificatoare a unui autor, întregul lui univers artistic. Zeci de ani, alături de Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Lucian Raicu, Gheorghe Grigurcu, Mircea Iorgulescu este unul dintre cei mai bine cotaţi critici de poezie, iar numele lui contează în epocă. […]
Oraşului care l-a adoptat i-a dedicat mai multe eseuri, unice în felul lor, docte şi dezinvolte, un elogiu al citadinismului modern, al spaţiilor culturale ample, arhitecturale, instituţionale, individuale, toate concepute pe baza unui proiect identitar, după 1918. Dincolo de scenografia urbei este descifrat programul ideologic şi descris cu un har extraordinar de a cristaliza în sintagme memorabile o realitate puţin cunoscută nespecialistului. Clujul meu, 2006, 2007, 2011, practic, sunt reluări tot mai cuprinzătoare, cercuri concentrice ale descrierii din interior a cetăţii transilvane.
 
Ion Mureșan:
Prietenul meu Petru s-a dus. Şi m-a lăsat în braţe cu o întrebare. O întrebare pe care am tot amânat să i-o pun. Poate pentru că o consideram prea intimă. Iar la mesele de la Klausenburg era mereu însoţit de Alexandru Vlad. Or, întrebarea era a mea şi răspunsul lui se cuvenea să fie proprietatea mea. Oricum, cei care nu poartă ochelari vor considera mereu comunicarea aparte dintre doi „ochelarişti” ,dacă nu suspectă, în orice caz ridicolă. Iar Petru şi eu eram „ochelarişti”. Iar întrebarea mea se referea la ochelarii lui, pe care i-am socotit mereu miraculoşi.
Petru avea un scris foarte ordonat şi foarte mic. El scria cu litere cât puricii şi prefera să scrie pe bucăţi mici de hârtie. Avea ceva dintr-un copil care preferă să vadă într-o maşină o maşinuţă de jucărie, într-un cal, un căluţ de lemn, într-un om, o păpuşă. Astfel lumea devenea suportabilă şi dragă. Cred că la el graniţa între obiect şi cuvântul care îl denumea devenise vagă: folosea cuvintele cu o responsabilitate exagerată, ca şi cum ar fi fost obiecte, şi obiectele ca şi cum ar fi fost cuvinte.
Ce nu am înţeles? Nu am înţeles, şi asta trebuia să-l întreb: cum se face că scrie cu ochelari, iar când citeşte, citeşte doar fără ochelari? Cum face el că, atunci când scrie, nu vede să scrie decât cu ochelari, iar când citeşte, nu vede să citească decât fără ochelari?
Sigur, acum sunt silit să detaliez o întrebare pe care lui i-aş fi pus-o foarte scurt: „Petre, tu de unde ştii când scrii şi  când citeşti, cum faci diferenţa?”
Am rămas cu întrebarea asta în braţe. O întrebare care nu se mai potriveşte nimănui. Şi nu mai am cui să o pun. Sunt convins că el nu ar fi râs de mine şi de întrebarea mea. Eventual, şi-ar fi ridicat ochelarii ca şi cum m-ar fi citit.
 
Aurel Podaru
In memoriam Petru Poantă
       În urmă cu douăzeci de ani, am avut inițiativa alcătuirii unei antologii dedicate Gării Beclean pe Someș. Pentru aceasta, i-am contactat pe cei care, de-a lungul anilor, au participat la diverse manifestări de cultură: Colocviile de la Beclean, Întâlnirile Clubului Saeculum, ca să le amintim doar pe cele de anvergură națiomală, rugându-i să scrie o pagină, o amintire oarecare, ceva despre gara din Beclean, cei mai mulți dintre aceștia au venit la noi și s-au întors acasă cu trenul. Antologia se intitulează La Beclean pe Someș, cândva..., Editura Clubul Saeculum, 2003 și este prefațată de Ioan Pintea.
        Au răspuns invitației noastre 61 de cavaleri ai condeiului. Printre aceștia se numără și regretatul critic literar Petru Poantă, care ne-a trimis textul de mai jos.. 
 
Un grup de fete pe peron
 
       Când mi s-a cerut să scriu un „gând” despre gara din Beclean, mi-am amintit automat de celebrul „reportaj” al lui Geo Bogza despre Mizil, în care „sentimentul gării” apare ca expresie a unei deriziuni existențiale halucinante, în proximitatea absurdului. Cum sunt ușor alergic la imaginarrul morbid și depresiv, am descoperit în memoria mea abisală o imagine idilică desprinsă parcă din universul coșbucian care s-ar putea să fie chiar a gării din Beclean. Era într-o vară a anilor ‚70, și mă întorceam de la o șezătoare literară. Pe peron se afla un grup de fete în costume populare și cred că plecau la secerat în alte părți ale țării. O șatenă frumoasă, cu aerul cel mai firesc din lume a început să cânte. Atunci am avut revelația  esenței universului coșbucian ca „salon natural” al spiritualității transilvane. Coșbuc n-a inventat integral spațiul idilic, zona aceasta grănicerească, bine modelată de cultură, astfel că nici sensibilitatea  rurală nu mai e deplin arhaică. M-a uimit atunci faptul că, deși e doină pură, cântecul avea un text cult. Printr-o ciudățenie a memoriei mai știu încă patru versuri:
Văd luceafărul în zbor
Printre nori și stele
Cum se-nalță așa ușor
Visurilor mele              
Petrică, o auzi cum cântă?
 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5