Vasile Jimborean, propus pentru titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Bistrița”. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului local din 26 mai

 

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară,

în data de 26 mai 2022, ora 15,00

Primarul municipiului Bistriţa,

având în vedere:

în temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1), lit.”a”, alin.(3) lit ”a”, alin.(5), art.155 alin.(1) lit.”b” şi art.196 alin.(1) lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,

 

D I S P U N E :

 

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 26 mai 2022, ora 15,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online.

ART.2. – (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Materiale ședință.   

               (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrița sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

               (3) Persoanele interesate sunt invitate să depună propuneri sau recomandări pe e-mail [email protected], cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, până la data de 11 aprilie 2022, ora 12,00.

ART.3. – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul instituției, www.primariabistrița.ro.

 

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

 

SECRETAR GENERAL

FLOARE GAFTONE

 

 

 

 

 

 

Bistriţa, la 19 MAI 2022

Nr. 251

GF/SA.ex.4.

 

ANEXĂ

la Dispoziția nr.251/19 MAI 2022

a Primarului municipiului Bistrița

 

 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.05.2022

 

 

 1. Proiect de hotărâre nr.110/11.05.2022 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud împotriva aprobării Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.111/11.05.2022 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, împotriva aprobării tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.112/11.05.2022 privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Sorin Hangan să voteze, în numele şi pe seama Municipiului Bistriţa în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, împotriva aprobării încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277/06.12.2018

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.114/12.05.2022 privind modificarea Statului de funcţii al Poliției locale a municipiului Bistriţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr.115/12.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea închirierii locuințelor libere din fondul vechi de locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița, ca și locuințe de serviciu

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.116/13.05.2022 privind aprobarea participării unei delegații a municipiului Bistrița la manifestările dedicate Aniversării a 800 de ani ai orașului înfrățit Wels (Austria) în perioada 22-27 iunie 2022

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.117/13.05.2022 privind aprobarea Raportului final de implementare a Planului de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) în municipiul Bistrița, elaborat în cadrul inițiativei europene ”Convenția Primarilor” și a Planului de renovare pe termen lung al stocului de clădiri publice din municipiul Bistrița 2021-2050

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.121/17.05.2022 privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bistrița” domnului Minta-Jimborean Vasile

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.122/17.05.2022 privind aprobarea schimbării destinației imobilului-construcție situat în municipiul Bistrița, strada Gării nr.30, identificat în CF Bistrița nr.74741

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.123/19.05.2022 privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.124/19.05.2022 privind acordarea dreptului de folosință și de acces în favoarea Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren, situată în municipiul Bistrița, strada Victor Babeș nr.28 județul Bistrița-Năsăud, proprietate publică a municipiului Bistrița

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.125/19.05.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 12 mp, proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Independentei, în vederea amplasarii unui chiosc pentru comercializare flori

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.126/19.05.2022 privind declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, strada Sucevei și localitatea componentă Sigmir

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.127/19.05.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.87/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa – etapa I, municipiul Bistriţa”, cu modificările ulterioare

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.128/19.05.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.218/19.12.2018 pentru aprobarea Proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1” şi a cheltuielilor legate de proiect

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.129/19.05.2022 privind aprobarea participării municipiului Bistriţa la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.130/19.05.2022 privind aprobarea în anul 2022 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute din România

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.131/19.05.2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa

- iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Proiect de hotărâre nr.124/21.12.2020 privind aprobarea condiţiilor pentru autorizarea construirii de locuinţe colective mici, pe raza municipiului Bistriţa

- iniţiator: Membrii Comisiei de Urbanism

- Aviz Comisii de specialitate reunite ale Consiliului local

 1. Plângerea prealabilă nr.II/D 5174/07.04.2022 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.39262/12.04.2022 împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.55/23.02.2022 şi Informarea nr.39262/09.05.2022 a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic şi a Direcţiei Patrimoniu
 2. Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 31.03.2022
 3. Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 14.04.2022
 4. Procesul-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 19.04.2022
 5. Diverse

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

 

 

Comentarii

20/05/22 14:00
Mircea

Profesorul, scriitorul si jurnalistul bistritean Vasile Jimborean Minta şi-a dedicat sportului bistritean cea mai mare parte din viaţă. Inca din 1971 a intrat in presa locala la fostul ziar "Ecoul" actualul "Rasunetul", ca sef al redactiei sport. Dar meritul său este că din 1980 a adunat tot ce înseamnă publicaţie sportivă, ajungând să păstorească în prezent aproape 5000 de cărţi şi încă câteva mii de reviste apărute în patru limbi, dar şi multe mii de poze din 1950 încoace. Toate acestea se constituie sub forma unei biblioteci găzduită de Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, cunoscută sub numele de "Fondul documentar Vasile Jimborean".
Printre cele mai valoroase achiziţii se numără colecţia de reviste ”Educaţie Fizică şi Sport”, cel mai vechi exemplar datând din 1923, precum şi ”Sport”, publicată prima dată în 1957. Dar, cea mai valoroasă colecţie este compusă din numere ale revistei franceze „Miroir Sprint”, care cu greu mare mai poate fi găsită.
Fondul documentar „Vasile Jimborean”, mai contine fanioane, fulare, cupe şi echipamentele sportive, alături de înregistrări audio şi chiar şi video cu marii sportivi bistriţeni.
Fondul documentar prin valoroasele sale colectii a devenit a devenit o institutie vie, fiind unul dintre locurile cele mai căutate de către studenţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport- Extensia Bistrita, care folosesc materialele adunate aici pentru elaborarea lucrărilor de diplomă.
Vasile Jimborean a scris mai multe cărţi, despre fotbal, handbal, box, atletism, schi, karate sau tenis de masă, toate avându-i în centru pe sportivii bistriţeni.
Pentru toate acestea, domnul Vasile Jimborean Minta merită cu prisosinţă conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bistrița” pe anul 2022- anul Centenarului Clubului Sportiv Gloria Bistrița.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5